CONTENTS

မာတိကာ

စဉ် မာတိကာ အ​ေြကာင်း​အရာ

နိဒါန်း​

၁။ အခန်း​ (၁) နိုင်ငံ​ေတာ်အ​ေြခခံမူများ
၂။ အခန်း​ (၂) နိုင်ငံ​ေတာ်ဖွဲ့​စည်း​တည်​ေဆာက်ပံု
၃။ အခန်း​ (၃) နိုင်ငံ​ေတာ်အြကီး​အကဲ
၄။ အခန်း​ (၄) ဥပ​ေဒြပု​ေရး​
၅။ အခန်း​ (၅) အုပ်ချုပ်​ေရး​
၆။ အခန်း​ (၆) တရား​စီရင်​ေရး​
၇။ အခန်း​ (၇) တပ်မ​ေတာ်
၈။ အခန်း​ (၈) နိုင်ငံသား​၊​ နိုင်ငံသား​များ​၏မူလအခွင့်​အ​ေရး​နှင့်​တာဝန်များ​
၉။ အခန်း​ (၉) ​ေရွး​ေကာက်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​
၁၀။ အခန်း​ (၁၀) နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီများ​
၁၁။ အခန်း​ (၁၁) အ​ေရး​ေပါ်ကာလဆိုင်ရာြပဋ္ဌာန်း​ချက်များ​
၁၂။ အခန်း​ (၁၂) ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒြပင်ဆင်ြခင်း​
၁၃။ အခန်း​ (၁၃) နိုင်ငံ​ေတာ်အလံ၊​ အထိမ်း​အမှတ်တံဆိပ် သီချင်း​နှင့်​ြမို့​ေတာ်
၁၄။ အခန်း​ (၁၄) ကူး​ေြပာင်း​ေရး​ကာလြပဋ္ဌာန်း​ချက်များ​
၁၅။ အခန်း​ (၁၅) အ​ေထွ​ေထွြပဋ္ဌာန်း​ချက်များ​

Preamble

Myanmar is a Nation with magnificent historical traditions. We, the National people, have been living in unity and oneness, setting up an independent sovereign State and standing tall with pride.

Due to colonial intrusion, the Nation lost her sovereign power in 1885. The National people launched anti-colonialist struggles and National liberation struggles, with unity in strength, sacrificing lives and hence the Nation became an independent sovereign State again on 4th January 1948.

In order to gain independence speedily, the Constitution was hastily drafted, and it was adopted by the Constitutent Assembly on 24th September 1947. After attaining independence, Parliamentary Democracy System was practised in the State in accord with the Constitution of the Union of Myanmar. However, as democratic system could not be effectively materialized, the new Constitution of the Socialist Republic of the Union of Myanmar was drafted based on the single party system, and after holding a National Referendum, a socialist democratic State was set up in 1974. The Constitution came to an end because of the general situation occurred in 1988.

Later, due to public aspirations, the State Peace and Development Council made efforts to adopt multi-party democratic system and market economy in accord with the National situation.

As an enduring Constitution, that guarantees long-term benefits, has become essential for the future nation, the State Peace and Development Council convened the National Convention in 1993.

Persons who are well experienced in various aspects of politics, security, administration, economics, social and law as well as National races representatives of all townships in the Nation took part in the National Convention.

Despite many difficulties and disturbances encountered the National Convention, it was unwaveringly reconvened in 2004 in accord with the seven-step Roadmap adopted in 2003. As the National Convention was able to adopt the Basic Principles and Detailed Basic Principles for formulating a Constitution, it successfully concluded on 3rd September 2007.

We, the National people, drafted this Constitution of the Republic of the Union of Myanmar in accord with the Basic Principles and Detailed Basic Principles laid down by the National Convention.

We, the National people, firmly resolve that we shall :
- steadfastly adhere to the objectives of non-disintegration of the Union, non- disintegration of National solidarity, and perpetuation of sovereignty;
- stalwartly strive for further burgeoning the eternal principles namely justice, liberty, equality and perpetuation of peace and prosperity of the National people;
- uphold racial equality, living eternally in unity fostering the firm Union Spirit of true patriotism;
- constantly endeavour to uphold the principles of peaceful co-existence among nations with a view to having world peace and friendly relations among nations.

DO HEREBY ADOPT this Constitution of the Republic of the Union of Myanmar through a nation-wide referendum on the Tenth day of Kasone Waning, 1370 M.E. (The Twenty-Ninth day of May, 2008 A.D.)

နိဒါန်း​

ြမန်မာနိုင်ငံ​ေတာ်သည် သမိုင်း​အစဉ်အလာြကီး​မား​ေသာ နိုင်ငံ​ေတာ်ြဖစ်​ေပသည်။ ကျွန်ုပ်တို့​ တိုင်း​ရင်း​သား​ြပည်သူအ​ေပါင်း​တို့​သည် စည်း​လံုး​ညီညွတ်စွာ တစ်သား​တည်း​ ​ေနထိုင်လာခဲ့​ြကြပီး​ အချုပ်အြခာအာဏာပိုင် လွတ်လပ်​ေသာနိုင်ငံအြဖစ် ထူ​ေထာင်ကာ ထည်ဝါစွာ ရပ်တည်ခဲ့​ြက​ေပသည်။ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့​တို့​၏ကျူး​ေကျာ်မှု​ေြကာင့်​ ၁၈၈၅ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံ​ေတာ်အာဏာ လံုး​ဝလက်လွတ်ဆံုး​ရှံုး​ခဲ့​ရ​ေပသည်။

တိုင်း​ရင်း​သား​ြပည်သူအ​ေပါင်း​တို့​သည် စည်း​လံုး​ညီညွတ်မှု စွမ်း​အား​ြဖင့်​ နယ်ချဲ့​ဆန့်​ကျင်​ေရး​နှင့်​ အမျိုး​သား​လွတ်​ေြမာက်​ေရး​တိုက်ပွဲများ​ကို အသက်​ေပါင်း​ များ​စွာစ​ေတး​၍ ဆင်နွှဲခဲ့​ြက​ေသာ​ေြကာင့်​ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်​ေန့​တွင် အချုပ်အြခာအာဏာပိုင် လွတ်လပ်​ေသာနိုင်ငံ​ေတာ်အြဖစ် ြပန်လည်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့​ေပသည်။

လွတ်လပ်​ေရး​အြမန်ရရှိရန်အတွက် ဖွဲ့​စည်း​အုပ်ချုပ်ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒကို အလျင်အြမန် ​ေရး​ဆွဲကာ ၁၉၄၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်​ေန့​တွင် တိုင်း​ြပည်ြပုလွှတ်​ေတာ်က အတည်ြပုြပဋ္ဌာန်း​ခဲ့​ြပီး​ လွတ်လပ်​ေရး​ရရှိ​ေသာအခါ နိုင်ငံ​ေတာ်တွင် အဆိုပါ ဖွဲ့​စည်း​ပံု အ​ေြခခံဥပ​ေဒြဖင့်​ ပါလီမန်ဒီမိုက​ေရစီစနစ်ကို ​ေဖာ်​ေဆာင်ကျင့်​သံုး​ခဲ့​ြက​ေပသည်။ သို့​ရာတွင် နိုင်ငံ​ေတာ်၌ ဒီမိုက​ေရစီစနစ်ကို ပီြပင်စွာ ကျင့်​သံုး​နိုင်မှုမရှိသြဖင့်​ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် တစ်ပါတီပံုစံကိုအ​ေြခခံလျက် ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒတစ်ရပ်ကို ​ေရး​ဆွဲြပီး​ ြပည်လံုး​ကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်း​ပ၍ အတည်ြပုြပဋ္ဌာန်း​ကာ ဆိုရှယ်လစ်ဒီမိုက​ေရစီ နိုင်ငံ​ေတာ်အြဖစ် ြကိုး​ပမ်း​တည်​ေထာင်ခဲ့​ြပန်​ေပသည်။

၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံ​ေတာ်၌ ြဖစ်​ေပါ်လာသည့်​ အ​ေြခအ​ေနအရပ်ရပ်​ေြကာင့်​ အဆိုပါဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒမှာလည်း​ ရပ်ဆိုင်း​သွား​ခဲ့​ရသည်။ ထို့​ေနာက်် နိုင်ငံ​ေတာ်​ေအး​ချမ်း​သာယာ​ေရး​နှင့်​ ဖွံ့​ြဖိုး​ေရး​ေကာင်စီက ြပည်သူများ​၏ လိုအင်ဆန္ဒနှင့်​အညီ ပါတီစံုဒီမိုက​ေရစီစနစ်နှင့်​ ​ေဈး​ကွက်စီး​ပွား​ေရး​စနစ်တို့​ကို မိမိနိုင်ငံနှင့်​ လိုက်​ေလျာညီ​ေထွစွာ ထူ​ေထာင်နိုင်ရန်အတွက် ြကိုး​ပမ်း​တည်​ေဆာက်​ေပး​ခဲ့​ေပသည်။ အနာဂတ်နိုင်ငံ​ေတာ်တွင် ​ေရရှည်အကျိုး​ရှိြပီး​ ခိုင်မာသည့်​ ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒ တစ်ရပ် မရှိမြဖစ်လိုအပ်သည့်​အတွက် နိုင်ငံ​ေတာ်​ေအး​ချမ်း​သာယာ​ေရး​နှင့်​ ဖွံ့​ြဖိုး​ေရး​ေကာင်စီ သည် ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှစ၍ အမျိုး​သား​ညီလာခံကို ​ေခါ်ယူကျင်း​ပ​ေပး​ခဲ့​သည်။

အမျိုး​သား​ညီလာခံတွင် နိုင်ငံ​ေရး​၊​ လံုြခံု​ေရး​၊​ အုပ်ချုပ်​ေရး​၊​ စီး​ပွား​ေရး​၊​ လူမှု​ေရး​နှင့်​ ဥပ​ေဒ​ေရး​ရာစသည့်​ ရှု​ေထာင့်​မျိုး​စံုမှ အ​ေတွ့​အြကွံုြကယ်ဝသည့်​ ပုဂ္ဂိုလ်များ​ပါဝင်သကဲ့​သို့​ နိုင်ငံ​ေတာ်အတွင်း​တည်ရှိသည့်​ ြမို့​နယ်အား​လံုး​မှ တိုင်း​ရင်း​သား​ကိုယ်စား​လှယ်များ​လည်း​ ပါဝင်ခဲ့​ြက​ေပသည်။

အမျိုး​သား​ညီလာခံကျင်း​ပရာတွင် အခက်အခဲအ​ေနှာင့်​အယှက်များ​ ြကံု​ေတွ့​ခဲ့​ရ ​ေသာ်လည်း​ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ချမှတ်ခဲ့​ေသာ နိုင်ငံ​ေတာ်​ေရှ့​ဆက်သွား​မည့်​ မူဝါဒလမ်း​စဉ် (၇) ရပ်နှင့်​အညီ အမျိုး​သား​ညီလာခံကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် မဆုတ်မနစ်​ေသာ ဇွဲလံု့​လြဖင့်​ ဆက်လက်ကျင်း​ပခဲ့​ရာ ခိုင်မာ​ေသာ နိုင်ငံ​ေတာ်ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒတစ်ရပ် ​ေပါ်​ေပါက်ရန်အတွက် အ​ေြခခံရမည့်​မူများ​နှင့်​ အ​ေသး​စိတ်အ​ေြခခံရမည့်​မူများ​ကို အနှစ်သာရြပည့်​ဝစွာ ချမှတ််နိုင်ခဲ့​ြကသြဖင့်​ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊​ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်​ေန့​တွင် အမျိုး​သား​ညီလာခံသည် ​ေအာင်ြမင်စွာ ြပီး​ေြမာက်ခဲ့​ေပသည်။

ကျွန်ုပ်တို့​ တိုင်း​ရင်း​သား​ြပည်သူအ​ေပါင်း​တို့​သည် အမျိုး​သား​ညီလာခံက ချမှတ်​ေပး​ခဲ့​သည့်​ အ​ေြခခံမူများ​နှင့်​ အ​ေသး​စိတ်အ​ေြခခံရမည့်​မူများ​နှင့်​အညီ ဤြပည်​ေထာင်စု သမ္မတြမန်မာနိုင်ငံ​ေတာ် ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒကို ​ေရး​ဆွဲခဲ့​ြက​ေပသည်။

ကျွန်ုပ်တို့​တိုင်း​ရင်း​သား​ြပည်သူအ​ေပါင်း​တို့​သည် -
- ြပည်​ေထာင်စုမြပိုကွဲ​ေရး​၊​ တိုင်း​ရင်း​သား​စည်း​လံုး​ညီညွတ်မှုမြပိုကွဲ​ေရး​နှင့်​ အချုပ်အြခာအာဏာ တည်တံ့​ခိုင််ြမဲ​ေရး​ဟူ​ေသာ ဦး​တည်ချက်များ​ကို အစဉ်တစိုက် မမှိတ်မသုန် စွဲြမဲစွာ ခံယူ​ေစာင့်​ထိန်း​သွား​ြကမည်ဟု သန္နိဋ္ဌာန် ချမှတ်၍လည်း​ေကာင်း​၊​
- နိုင်ငံ​ေတာ်၌ တရား​မျှတြခင်း​၊​ လွတ်လပ်ြခင်း​နှင့်​ ညီမျှြခင်း​တည်း​ဟူ​ေသာ ​ေလာကပါလတရား​များ​ ထွန်း​ကား​ေစလျက် တိုင်း​ရင်း​သား​ြပည်သူအများ​ ြငိမ်း​ချမ်း​သာယာဝ​ေြပာ​ေရး​ကို တည်တံ့​ခိုင်ြမဲ​ေအာင် စဉ်ဆက်မြပတ် ​ေဆာင်ရွက်ထိန်း​သိမ်း​သွား​ြကမည်ဟု သန္နိဋ္ဌာန်ချမှတ်၍လည်း​ေကာင်း​၊​
- နိုင်ငံ​ေတာ်အတွင်း​ လူမျိုး​ေရး​တန်း​တူမှုြဖင့်​ စစ်မှန်​ေသာ မျိုး​ချစ်စိတ်ဓာတ်ြဖစ်သည့်​ ြပည်​ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ကို ခိုင်ြမဲစွာ​ေမွး​ြမူလျက် ထာဝစဉ် စည်း​လံုး​ ညီညွတ်စွာ အတူတကွ လက်တွဲ​ေနထိုင်ြကမည်ဟု သန္နိဋ္ဌာန်ချမှတ်၍ လည်း​ေကာင်း​၊​
- ကမ္ဘာ့​ြငိမ်း​ချမ်း​ေရး​နှင့်​ နိုင်ငံအချင်း​ချင်း​ မိတ်ဝတ်မပျက် ​ေပါင်း​သင်း​ ဆက်ဆံ​ေရး​ ကို ​ေရှး​ရှုလျက် ြငိမ်း​ချမ်း​စွာ အတူယှဉ်တွဲ​ေနထိုင်​ေရး​မူများ​ကို ​ေစာင့်​ထိန်း​ရန် အစဉ်ြကိုး​ပမ်း​ြကမည်ဟု သန္နိဋ္ဌာန်ချမှတ်၍လည်း​ေကာင်း​၊​ ဤြပည်​ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံ​ေတာ် ဖွဲ့​စည်း​ပံု အ​ေြခခံဥပ​ေဒကို သက္ကရာဇ် ၁၃၇၀ ြပည့်​နှစ်၊​ ကဆုန်လြပည့်​ေကျာ် ၁၀ ရက် (ခရစ်နှစ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊​ ​ေမလ ၂၉ ရက်) ​ေန့​တွင် ြပည်လံုး​ကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲြကီး​ြဖင့်​ အတည်ြပုြပဋ္ဌာန်း​လိုက်ြကသည်။

Chapter I. Basic Principles of the Union

The Republic of the Union of Myanmar
1. Myanmar is an independent sovereign Nation.
2. The State shall be known as the Republic of the Union of Myanmar.
3. The State is where multi-National races collectively reside.
4. The Sovereign power of the Union is derived from the citizens and is in force in the entire country.
5. The territory of the State shall be the land, sea, and airspace which constitutes its territory on the day this Constitution is adopted.

အခန်း (၁) နိုင်ငံေတာ်အေြခခံမူများ

နိုင်ငံေတာ်
၁။ ြမန်မာနိုင်ငံသည် အချုပ်အြခာအာဏာပိုင် လွတ်လပ်သည့်နိုင်ငံြဖစ်သည်။

၂။ နိုင်ငံေတာ်ကို ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဟု ေခါ်တွင်ရမည်။

၃။ နုိင်ငံေတာ်သည် တုိင်းရင်းသားလူမျုိးေပါင်းစုံတုိ့ စုေပါင်းေနထိုင်ြကေသာ နုိင်ငံ ြဖစ်သည်။

၄။ နိုင်ငံေတာ်၏ အချုပ်အြခာအာဏာသည် နိုင်ငံသားများထံမှ ဆင်းသက်ြပီး နိုင်ငံေတာ် တစ်၀န်းလုံး၌ တည်သည်။

၅။ နိုင်ငံေတာ်၏ေြမထု၊ ေရထုနှင့် ေလထုတို့ပါ၀င်ေသာ နယ်နိမိတ်သည် ဤဖွဲ့စည်းပုံ အေြခခံဥပေဒ အတည်ြဖစ်သည့်ေန့တွင် တည်ရှိသည့်အတိုင်းြဖစ်သည်။

Chapter II. State Structure

49. The Union is delineated and constituted by seven Regions, seven States and the
Union territoriesas follows :
(a) Kachin State;
(b) Kayah State;
(c) Kayin State;
(d) Chin State;
(e) Sagaing Region;
(f) Taninthayi Region;
(g) Bago Region;
(h) Magway Region;
(i) Mandalay Region;
(j) Mon State;
(k) Rakhine State;
(l) Yangon Region;
(m) Shan State;
(n) Ayeyawady Region; and
(o) Union territories.

50.
(a) Nay Pyi Taw, the capital of the Union, prescribed as Union territory, shall be under the direct administration of the President.
(b) If there arises a need to specify areas that have special situations concerning national defence, security, administration and economy, so forth, those areas may be prescribed as Union territories under the direct administration of the President after enacting law.

51. The Union is constituted as follows :
(a) villages are organized as village-tract;
(b) wards are organized as town or township;
(c) village-tracts and wards or towns are organized as township; (d) townships are organized as district;
(e) districts are organized as Region or State;
(f) townships in a Self-Administered Zone are organized as Self-Administered Zone;
(g) townships in a Self-Administered Division are organized as District and such Districts are organized as Self-Administered Division;
(h) If there are Self-Administrated Zone or Self-Administered Division in a Region or a State, those Self-Administered Divisions, Self-Administered Zones and Districts are organized as Region or State;
(i) Regions, States and Union territories are organized as the Republic.

52.
(a) If there arises a need to re-delineate the territorial boundary of the Union, the President shall firstly intimate the Head of the Pyidaungsu Hluttaw to ask for the opinion of the Pyidaungsu Hluttaw.
(b) The Head of the Pyidaungsu Htuttaw, after receiving the intimation of the President, shall obtain the opinion of the Hluttaw representatives as follows : (i) assenting votes of more than half of the total number of representatives in the Hluttaw, elected in equal numbers from Regions and States;
(ii) assenting votes of more than half of the total number of representatives in the Hluttaw, elected as representatives on the basis of township as well as population;
(iii) assenting votes of more than half of the total number of representatives of the two Hluttaws from the Region or State involved in the boundary concerned.
(c) The Head of the Pyidaungsu Hluttaw, after obtaining the assenting votes as mentioned above, shall inform the President for re-delineating the territorial boundary of the Union as necessary.
(d) In accord with the above-mentioned procedures, if either of the Hluttaws, or representatives from the Region or State involved in the territorial boundary concerned resolve against re-delineation, the opinion of the Pyidaungsu Hluttaw shall be obtained. If three-fourths and above of the total number of the Pyidaungsu Hluttaw representatives cast assenting votes, the Head of the Pyidaungsu Hluttaw shall inform the President to re-delineate the territorial boundary as necessary.
(e) The President shall take necessary measures for re-delineation of the territorial boundary of the Union, as necessary, after obtaining the opinion of the Pyidaungsu Hluttaw.

53. (a) If there arises a cause to re-delineate the territorial boundary of a Region or a State, the prior consent of the electorate residing within the township concerned shall be obtained.
(b) In obtaining consent, re-delineation of the territorial boundary shall not be executed at all in the absence of assenting votes of more than half of the total number of the electorate residing within the township concerned.
(c) If more than half of the total number of eligible voters residing within the township concerned cast assenting vote for re-delineation of the territorial boundary, the consent of the Hluttaw representatives of the Region or State involved in the territorial boundary concerned shall be obtained.
(d) The President shall re-delineate the territorial boundary of the Region or State concerned with the consent of the Pyidaungsu Hluttaw, after obtaining the assenting votes of three-fourths and above of the total number of representatives from the Region or the State concerned.
(e) The resolution of the Pyidaungsu Hluttaw shall be obtained if a Region Hluttaw or a State Hluttaw concerned decided against re-delineation of the territorial boundary.
(f) The President shall, as necessary, re-delineate the territorial boundary of a Region or a State if three-fourths and above of the total number of representatives in the Pyidaungsu Hluttaw assent to the re-delineation of the territorial boundary.

54. Where there arises a situation to alter or form the territorial boundary or change the name of a village, village-tract, ward, town, township or district of a Region, State, Self-Administered Division or Self-Administered Zone concerned, the President shall act, as necessary, upon the recommendation of the Chief Minister of the Region or State concerned.

55. If it is desired to change the name of a Self-Administered Division or Self- Administered Zone, the same procedure shall be applied as in the case of changing the name of a Region or State.

56. The Self-Administered Divisions and Self-Administered Zones are delineated as follows :
(a) grouping Leshi, Lahe and Namyun townships in Sagaing Division as Naga Self-Administered Zone;
(b) grouping Ywangan and Pindaya townships in Shan State as Danu Self- Administered Zone;
(c) grouping HoPong, HsiHseng and Pinlaung townships in Shan State as Pa-O Self-Administered Zone;
(d) grouping Namhsan and Manton townships in Shan State as Pa Laung Self- Administered Zone;
(e) grouping Konkyan and Laukkai townships in Shan State as Kokang Self- Administered Zone;
(f) grouping six townships – Hopang, Mongma, Panwai, Nahpan, Metman and Pangsang (Pankham) townships in Shan State as two districts which are forged into ‘Wa’Self-Administered Division.

အခန်း​ (၂) နိုင်ငံ​ေတာ်ဖွဲ့​စည်း​တည်​ေဆာက်ပံု

၄၉။ နိုင်ငံ​ေတာ်ကို ​ေအာက်ပါတိုင်း​ေဒသြကီး​(၇)ခု၊​ ြပည်နယ်(၇)ြပည်နယ်နှင့်​ ြပည်​ေထာင်စု နယ်​ေြမများ​ြဖင့်​ ပိုင်း​ြခား​သတ်မှတ်သည် -
(က) ကချင်ြပည်နယ်၊​
(ခ) ကယား​ြပည်နယ်၊​
(ဂ) ကရင်ြပည်နယ်၊​
(ဃ) ချင်း​ြပည်နယ်၊​
(င) စစ်ကိုင်း​တိုင်း​ေဒသြကီး​၊​
(စ) တနသင်္ာရီတိုင်း​ေဒသြကီး​၊​
(ဆ) ပဲခူး​တိုင်း​ေဒသြကီး​၊​
(ဇ) မ​ေကွး​တိုင်း​ေဒသြကီး​၊​
(ဈ) မန္တ​ေလး​တိုင်း​ေဒသြကီး​၊​
(ည) မွန်ြပည်နယ်၊​
(ဋ) ရခိုင်ြပည်နယ်၊​
(ဌ) ရန်ကုန်တိုင်း​ေဒသြကီး​၊​
(ဍ) ရှမ်း​ြပည်နယ်၊​
(ဎ) ဧရာဝတီတိုင်း​ေဒသြကီး​နှင့်​
(ဏ) ြပည်​ေထာင်စုနယ်​ေြမများ​။

Chapter III. Head of State

Chapter III
The President and Vice-Presidents

57. The President and Vice-Presidents represent the Union.

58. The President of the Republic of the Union of Myanmar takes precedence over all other persons throughout the Republic of the Union of Myanmar.

59. Qualifications of the President and Vice-Presidents are as follows :
(a) shall be loyal to the Union and its citizens;
(b) shall be a citizen of Myanmar who was born of both parents who were born in the territory under the jurisdiction of the Union and being Myanmar Nationals;
(c) shall be an elected person who has attained at least the age of 45;
(d) shall be well acquainted with the affairs of the Union such as political, administrative, economic and military;
(e) shall be a person who has resided continuously in the Union for at least 20 years up to the time of his election as President; Proviso: An official period of stay in a foreign country with the permission of the Union shall be counted as a residing period in the Union;
(f) shall he himself, one of the parents, the spouse, one of the legitimate children or their spouses not owe allegiance to a foreign power, not be subject of a foreign power or citizen of a foreign country. They shall not be persons entitled to enjoy the rights and privileges of a subject of a foreign government or citizen of a foreign country;
(g) shall possess prescribed qualifications of the President, in addition to qualifications prescribed to stand for election to the Hluttaw.

60.
(a) The President shall be elected by the Presidential Electoral College.
(b) The Presidential Electoral College shall be formed with three groups of the Pyidaungsu Hluttaw representatives as follows :
(i) group formed with elected Hluttaw representatives in the Hluttaw with an equal number of representatives elected from Regions and States;
(ii) group formed with elected Hluttaw representatives in the Hluttaw elected on the basis of township and population;
(iii) group formed with the Defence Services personnel Hluttaw representatives nominated by the Commander-in-Chief of the Defence Services for the said two Hluttaws.
(c) Each group shall elect a Vice-President from among the Hluttaw representatives or from among persons who are not Hluttaw representatives.

(d) The Pyidaungsu Hluttaw and a Body comprising the Heads and Deputy
Heads of the two Hluttaws in the Pyidaungsu Hluttaw shall scrutinize whether
or not the Vice-Presidents possess the qualifications prescribed for the
President.
(e) The Presidential Electoral College comprising all the Pyidaungsu Hluttaw
representatives shall elect by vote one of the three Vice-Presidents who are
Presidential candidates, as the President.
(f) Necessary law shall be enacted for the election of President and Vice-
Presidents.

61.
(a) The term of office of the President or the Vice-Presidents is five years.
(b) After the expiry of the incumbent term, the President and the Vice-Presidents shall continue their duties until the time the new President is duly elected.
(c) The President and the Vice-Presidents shall not serve more than two terms.
(d) An interim period to serve as the President or the Vice-President shall not be counted as one term of office.
(e) If a vacancy is filled for the President or the Vice-President for any reason, the term of office of the new President or the new Vice-President shall be up to the expiry of the original term of office.

62. The President or the Vice-Presidents shall not be representative of any Hluttaw.

63. If the President or the Vice-Presidents are Hluttaw representatives, they shall be deemed to have resigned from their seats in that Hluttaw, and if the President or the Vice-Presidents are the Civil Services personnel, they shall be deemed to have resigned or retired from their offices from the day of their election.

64. If the President or the Vice-Presidents are members of a political party, they shall not take part in its party activities during their term of office from the day of their election.

65. The President and the Vice-Presidents shall make an affirmation as follows:
“I ........... do solemnly and sincerely promise and declare that I will be loyal to the Republic of the Union of Myanmar and the citizens and hold always in esteem non-disintegration of the Union, non-disintegration of national solidarity and perpetuation of sovereignty.
I will uphold and abide by the Constitution and its Laws. I will carry out the responsibilities uprightly to the best of my ability and strive for further flourishing the eternal principles of justice, liberty and equality. I will dedicate myself to the service of the Republic of the Union of Myanmar.”

66. The President or the Vice-Presidents shall exercise duties and powers vested by this Constitution and other laws.

67. The President and the Vice-Presidents shall not hold any other office or position of emolument.

68. The President and the Vice-Presidents shall furnish a list of family assets under his direction, namely land, houses, buildings, businesses, savings and other valuables together with their values to the Head of the Pyidaungsu Hluttaw.

69. The President and the Vice-Presidents shall receive the emoluments, allowances and insignia of office as prescribed by law. Each shall also be provided with an appropriate official residence.

70. Except in the case of removal from office following impeachment, the President and the Vice-Presidents shall enjoy pension and suitable allowances on retirement in accord with the law after the expiry of the term of office.

71. (a) The President or any Vice-President may be impeached for one of the following reasons :
(i) high treason;
(ii) breach of the provisions of this Constitution; (iii) misconduct;
(iv) being disqualified for the President or Vice-President under provisions as prescribed in this Constitution;
(v) inefficient discharge of duties assigned by law.
(b) If it be required to impeach the President or any Vice-President, a charge signed by not less than one-fourth of the total number of representatives of either Hluttaw included in the Pyidaungsu Hluttaw shall be submitted to the Head of the Hluttaw concerned.
(c) Action shall proceed only when this charge is supported by not less than two-thirds of the total number of representatives of the Hluttaw concerned.
(d) If one Hluttaw supports the taking of action, the other Hluttaw shall form a Body to investigate this charge.
(e) The President or the Vice-President shall have the right to refuse the charge himself in person or through a representative when it is investigated.
(f) If, after the investigation, not less than two-thirds of the total number of representatives of the Hluttaw which investigated the charge or caused the investigation to be initiated passed the resolution that the charge has been substantiated and renders the President or the Vice-President unfit to continue in office, the Hluttaw concerned shall submit to the Head of the Pyidaungsu Hluttaw such resolution to remove the impeached President or the impeached Vice-President from office.
(g) The Head of the Pyidaungsu Hluttaw shall declare the removal of the President or the Vice-President immediately after the receipt of the submission.

72. The President or any of the Vice-Presidents shall be allowed to resign from office of his own volition before the expiry of the term of office.

73.
(a) One of the two Vice-Presidents who has won the second highest votes in the Presidential election shall serve as Acting President if the office of the President falls vacant due to his resignation, death, permanent disability or any other cause.
(b) If the office of the President becomes vacant when the Pyidaungsu Hluttaw is in session, the Acting President shall promptly intimate the Head of the Pyidaungsu Hluttaw to fill the vacancy within seven days.
(c) On receipt of the intimation from the Acting President, the Head of the Pyidaungsu Hluttaw shall proceed to elect a Vice-President by the group of Hluttaw representatives concerned that initially elected the Vice-President who subsequently got elected President, the office now being vacant.
(d) After the group of Hluttaw representatives concerned has elected a Vice- President, the Electoral College comprising all the Pyidaungsu Hluttaw representatives shall elect the President from among the three Vice- Presidents.
(e) If the office of the President becomes vacant when the Pyidaungsu Hluttaw is not in session, the Head of the Pyidaungsu Hluttaw shall summon the Pyidaungsu Hluttaw within 21 days from the day of receipt of the intimation from the Acting President and proceed to hold election to fill the vacant office of the President in accord with the above procedure.
(f) If the office of a Vice-President becomes vacant before the expiry of the term by reason of his resignation, death, permanent disability or any other cause when the Pyidaungsu Hluttaw is in session, the President shall promptly intimate the Head of the Pyidaungsu Hluttaw to elect a Vice-President within seven days by the group of Hluttaw representatives concerned that elected the said Vice-President.
(g) When the Pyidaungsu Hluttaw is not in session, the Head of the Pyidaungsu Hluttaw shall summon the Pyidaungsu Hluttaw within 21 days from the day of receipt of the intimation from the President and proceed with the election of a Vice-President by the group of Hluttaw representatives concerned in accord with the prescribed procedure.

အခန်း​ (၃) နိုင်ငံ​ေတာ်အြကီး​အကဲ

အခန်း​ (၃)
နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတနှင့်​ ဒုတိယသမ္မတများ​

၅၇။ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတနှင့်​ ဒုတိယသမ္မတများ​သည် နိုင်ငံ​ေတာ်ကို ကိုယ်စား​ြပုသည်။၅၈။ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတသည် ြပည်​ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံ​ေတာ် တစ်ဝန်း​လံုးတွင် နိုင်ငံသား​အား​လံုး​၏ အထွတ်အထိပ်​ေနရာ ရရှိသည်။

၅၉။ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတနှင့်​ ဒုတိယသမ္မတများ​၏ အရည်အချင်း​များ​မှာ ေအာက်ပါအတိုင်း​ ြဖစ်သည် -
(က) နိုင်ငံ​ေတာ်နှင့်​ နိုင်ငံသား​များ​အ​ေပါ် သစ္စာရှိသူ ြဖစ်ရမည်၊​
( ခ ) မိမိနှင့်​မိမိ၏မိဘနှစ်ပါး​လံုး​ နိုင်ငံ​ေတာ်၏အာဏာ ပိုင်နက်အတွင်း​၌ ​ေမွး​ဖွား​ေသာ တိုင်း​ရင်း​သား​မှြဖစ်သည့်​ ြမန်မာနိုင်ငံသား​ ြဖစ်ရမည်၊​
( ဂ ) ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသူသည် အနည်း​ဆံုး​ အသက် ၄၅ နှစ်ြပည့်​ြပီး​သူ ြဖစ်ရမည်၊​
(ဃ) နိုင်ငံ​ေတာ်အ​ေရး​အရာများ​ြဖစ်​ေသာ နိုင်ငံ​ေရး​၊​ အုပ်ချုပ်​ေရး​၊​ စီး​ပွား​ေရး​၊​
စစ်​ေရး​စသည့်​ အြမင်များ​ရှိရမည်၊​
( င ) သမ္မတအြဖစ် ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ခံရသည့်​ အချိန်နှင့်​တစ်ဆက်တည်း​
အနည်း​ဆံုး​အနှစ် ၂၀ နိုင်ငံ​ေတာ်တွင် အ​ေြခချ​ေနထိုင်ခဲ့​သူြဖစ်ရမည်၊​
ွြခင်း​ချက်။ နိုင်ငံ​ေတာ်၏ခွင့်​ြပုချက်ြဖင့်​ နိုင်ငံြခား​သို့​ တရား​ဝင်သွား​ေရာက်သည့်​ ကာလများ​ကိုလည်း​ နိုင်ငံ​ေတာ်တွင် အ​ေြခချ​ေနထိုင်ခဲ့​သည့်​ ကာလ အြဖစ် ထည့်​သွင်း​ေရတွက်ရမည်။
( စ ) မိမိကိုယ်တိုင်​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​၊​ မိမိ၏မိဘ တစ်ပါး​ပါး​ ​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​၊​
မိမိ၏ဇနီး​ သို့​မဟုတ် ခင်ပွန်း​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​၊​ မိမိ၏ တရား​ဝင် သား​သမီး​တစ်ဦး​ဦး​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​၊​ ထိုတရား​ဝင်သား​သမီး​တစ်ဦး​ဦး​၏ ဇနီး​ သို့​မဟုတ် ခင်ပွန်း​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​ နိုင်ငံြခား​အစိုး​ရ၏ ​ေကျး​ဇူး​သစ္စာ​ေတာ် ကို ခံယူ​ေစာင့်​ေရှာက်ရို​ေသသူ သို့​မဟုတ် နိုင်ငံြခား​အစိုး​ရ၏ လက်​ေအာက်ခံ ြဖစ်သူ သို့​မဟုတ် တိုင်း​တစ်ပါး​၏ နိုင်ငံသား​ြဖစ်သူများ​ မြဖစ်​ေစရ၊​ ထိုသူများ​ သည် နိုင်ငံြခား​အစိုး​ရ၏ လက်​ေအာက်ခံြဖစ်သူ​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​၊​ တိုင်း​တစ်ပါး​၏ နိုင်ငံသား​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​ ခံစား​ရ​ေသာ အခွင့်​အ​ေရး​ များ​နှင့်​ ​ေကျး​ဇူး​ခံစား​ခွင့်​များ​ကို ခံစား​နိုင်ခွင့်​ရှိသူများ​ မြဖစ်​ေစရ၊​
(ဆ) လွှတ်​ေတာ်​ေရွး​ေကာက်ပွဲ၌ ​ေရွး​ေကာက်တင်​ေြမှာက် ခံပိုင်ခွင့်​အတွက် သတ်မှတ်ထား​သည့်​ အရည်အချင်း​များ​အြပင် နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတအတွက် သီး​ြခား​သတ်မှတ်ထား​ေသာ အရည်အချင်း​များ​နှင့်​လည်း​ ြပည့်​စံုရမည်။

၆၀။ (က) နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတကို သမ္မတ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်​ေရး​အဖွဲ့​ြဖင့်​ ​ေရွး​ချယ် တင်​ေြမှာက်ရမည်၊​
(ခ) သမ္မတ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်​ေရး​အဖွဲ့​ကို ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​
လှယ်အစုအဖွဲ့​သံုး​ဖွဲ့​ြဖင့်​ ​ေအာက်ပါအတိုင်း​ ဖွဲ့​စည်း​ရမည် -
(၁) တိုင်း​ေဒသြကီး​များ​နှင့်​ ြပည်နယ်များ​မှ ကိုယ်စား​လှယ်ဦး​ေရ တူညီစွာ ​ေရွး​ေကာက်တင်​ေြမှာက်သည့်​ လွှတ်​ေတာ်ရှိ ​ေရွး​ေကာက်တင်​ေြမှာက် ြခင်း​ခံရ​ေသာ လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်များ​အစုအဖွဲ့​၊​
(၂) ြမို့​နယ်ကိုအ​ေြခခံ၍လည်း​ေကာင်း​၊​ လူဦး​ေရကိုအ​ေြခခံ၍ လည်း​ ​ေကာင်း​ ​ေရွး​ေကာက်တင်​ေြမှာက်သည့်​လွှတ်​ေတာ်ရှိ ​ေရွး​ေကာက် တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်များ​အစုအဖွဲ့​၊​
(၃) ​ေဖာ်ြပပါလွှတ်​ေတာ်နှစ်ရပ်အတွက် တပ်မ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ် ကအမည်စာရင်း​တင်သွင်း​သည့်​ တပ်မ​ေတာ်သား​လွှတ်​ေတာ် ကိုယ်စား​လှယ်များ​အစုအဖွဲ့​။
(ဂ) ယင်း​အစုအဖွဲ့​တစ်ဖွဲ့​စီကဒုတိယသမ္မတတစ်ဦး​စီကို လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ် များ​ထဲမှြဖစ်​ေစ၊​ လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်မဟုတ်သူများ​ထဲမှ ြဖစ်​ေစ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ရမည်၊​
(ဃ) ဒုတိယသမ္မတများ​သည် နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတအတွက် သတ်မှတ်ထား​သည့်​အရည်အချင်း​များ​နှင့်​ ြပည့်​စံုြခင်း​ရှိ၊​မရှိကို ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ်နှင့်​ ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ်တွင် ပါဝင်​ေသာ လွှတ်​ေတာ်နှစ်ရပ်၏ အြကီး​အမှူး​များ​နှင့်​ ဒုတိယအြကီး​အမှူး​များ​ ပါဝင်သည့်​အဖွဲ့​က စိစစ်ရမည်၊​
(င) ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ် အား​လံုး​ပါဝင်​ေသာ သမ္မတ​ေရွး​ချယ် တင်​ေြမှာက်​ေရး​အဖွဲ့​က နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတ​ေလာင်း​များ​ြဖစ်သည့်​ ဒုတိယ သမ္မတသံုး​ဦး​အနက် မိမိတို့​ြကိုက်နှစ်သက်သည့်​ ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦး​ကို နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတအြဖစ် ဆန္ဒမဲ​ေပး​ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ရမည်၊​
(စ) ထိုသို့​ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတနှင့်​ ဒုတိယသမ္မတများ​ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့်​ဥပ​ေဒကို ြပဋ္ဌာန်း​ေပး​ရမည်။

၆၁။ (က) နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတ သို့​မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတတို့​၏ ရာထူး​သက်တမ်း​သည်
ငါး​နှစ် ြဖစ်သည်၊​
(ခ) ယင်း​ရာထူး​သက်တမ်း​ ကုန်ဆံုး​သည့်​အခါ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတအသစ် ​ေရွး​ချယ်
တင်​ေြမှာက်ြပီး​သည့်​ အချိန်အထိ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတနှင့်​ ဒုတိယသမ္မတများ​
သည် မိမိတို့​၏လုပ်ငန်း​တာဝန်များ​ကို ဆက်လက်ထမ်း​ေဆာင်ရမည်၊​
(ဂ) နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတနှင့်​ ဒုတိယသမ္မတများ​သည် ရာထူး​သက်တမ်း​ နှစ်ြကိမ် ထက်ပို၍ ထမ်း​ေဆာင်ြခင်း​မြပုရ၊​
(ဃ) နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတ သို့​မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတအြဖစ် ြကား​ြဖတ်တာဝန်ယူရ
သည့်​ကာလကို ရာထူး​သက်တမ်း​တစ်ခုဟု မသတ်မှတ်ရ၊​
(င) အ​ေြကာင်း​တစ်ရပ်ရပ်​ေြကာင့်​ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတ သို့​မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတ
ရာထူး​ေနရာ လစ်လပ်သည့်​အတွက် အစား​ထိုး​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ပါက
ယင်း​နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတ သို့​မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတအသစ်၏ ရာထူး​သက်တမ်း​
သည် မူလရာထူး​သက်တမ်း​ကုန်ဆံုး​သည်အထိသာ ြဖစ်ရမည်။

၆၂။ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတ သို့​မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတများ​သည် မည်သည့်​လွှတ်​ေတာ် ကိုယ်စား​လှယ်မျှ မြဖစ်​ေစရ။

၆၃။ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတ သို့​မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတများ​သည် လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ် ြဖစ်လျှင် လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်အြဖစ်မှလည်း​ေကာင်း​၊​ နိုင်ငံ့​ဝန်ထမ်း​ြဖစ်လျှင် နိုင်ငံ့​ ဝန်ထမ်း​အြဖစ်မှလည်း​ေကာင်း​ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတ သို့​မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတများ​အြဖစ် ​ေရွး​ချယ် တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ေန့​မှစ၍ နုတ်ထွက်ြပီး​ သို့​မဟုတ် အြငိမ်း​စား​ယူြပီး​ြဖစ်သည် ဟု မှတ်ယူရမည်။

၆၄။ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတ သို့​မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတများ​သည် နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီတစ်ခုခု၏ အဖွဲ့​ဝင် ြဖစ်လျှင် နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတ သို့​မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတများ​အြဖစ် ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ေန့​မှစ၍ မိမိတို့​ရာထူး​သက်တမ်း​အတွင်း​ ယင်း​ပါတီအဖွဲ့​အစည်း​၏ ပါတီလုပ်ငန်း​များ​တွင်ပါဝင်​ေဆာင်ရွက်ြခင်း​မြပုရ။

၆၅။ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတနှင့်​ ဒုတိယသမ္မတများ​သည် ​ေအာက်ပါအတိုင်း​ ကတိသစ္စာ ြပုရမည် –
''ကျွန်ုပ်——သည် ြပည်​ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံ​ေတာ်နှင့်​ နိုင်ငံသား​များ​အ​ေပါ် သစ္စာ ​ေစာင့်​သိရို​ေသြပီး​ ြပည်​ေထာင်စုမြပိုကွဲ​ေရး​၊​ တိုင်း​ရင်း​သား​စည်း​လံုး​ညီညွတ်မှုမြပိုကွဲ​ေရး​၊​ အချုပ်အြခာအာဏာတည်တံ့​ခိုင်ြမဲ​ေရး​တို့​ကို ထာဝစဉ်ဦး​ထိပ်ပန်ဆင် ​ေဆာင်ရွက် ပါမည်။
ကျွန်ုပ်သည် ဤနိုင်ငံ​ေတာ်ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒကို ထိန်း​သိမ်း​ေစာင့်​သိလိုက်နာ
ရို​ေသြပီး​ နိုင်ငံ​ေတာ်၏ဥပ​ေဒများ​ကို လိုက်နာကျင့်​သံုး​ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ မိမိ၏ တာဝန်
ဝတ္တရား​များ​ကို ​ေြဖာင့်​မတ်မှန်ကန်စွာြဖင့်​ အစွမ်း​ကုန်​ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ြပည်​ေထာင်စု သမ္မတြမန်မာနိုင်ငံ​ေတာ်တွင် တရား​မျှတြခင်း​၊​ လွတ်လပ်ြခင်း​နှင့်​ ညီမျှြခင်း​တည်း​ဟူ​ေသာ ​ေလာကပါလတရား​များ​ ပိုမိုထွန်း​ကား​ေရး​အတွက် ​ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
ကျွန်ုပ်သည် ြပည်​ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံ​ေတာ်အကျိုး​ငှာ နိုင်ငံ​ေတာ်အား​ မိမိ၏
အသက်နှင့်​ကိုယ်ကိုအပ်နှင်း​သည်ဟု ​ေလး​နက်တည်ြကည်စွာ ​ေြကညာ၍ ကတိသစ္စာ ြပုသည်''

၆၆။ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတ သို့​မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတများ​သည် ဤဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒနှင့်​ အြခား​ဥပ​ေဒများ​က အပ်နှင်း​ထား​ေသာ တာဝန်နှင့်​လုပ်ပိုင်ခွင့်​များ​ကို ကျင့်​သံုး​ထမ်း​ေဆာင်ရမည်။

၆၇။ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတနှင့်​ ဒုတိယသမ္မတများ​သည် လစာ၊​ စရိတ်၊​ ​ေငွ​ေြကး​ရ​ေသာ အြခား​ မည်သည့်​ရာထူး​ကိုမျှ လက်ခံြခင်း​မြပုရ။

၆၈။ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတနှင့်​ ဒုတိယသမ္မတများ​သည် မိမိတို့​ဦး​စီး​သည့်​ တစ်စီး​ပွား​တည်း​ ြဖစ်​ေသာ မိသား​စုပိုင် ​ေြမ၊​ အိမ်၊​ အ​ေဆာက်အအံု၊​ စီး​ပွား​ေရး​လုပ်ငန်း​၊​ စု​ေငွနှင့်​ အြခား​ အဖိုး​တန်ပစ္စည်း​များ​ကို တန်ဖိုး​နှင့်​တကွ စာရင်း​ြပုစုြပီး​ ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ် အြကီး​အမှူး​ထံ ​ေပး​ပို့​ရမည်။

၆၉။ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတနှင့်​ ဒုတိယသမ္မတများ​သည် ဥပ​ေဒြဖင့်​သတ်မှတ်ထား​သည့်​ လစာ၊​ စရိတ်နှင့်​ အ​ေဆာင်အ​ေယာင်များ​ ရရှိ​ေစရမည်။ သင့်​တင့်​ေလျာက်ပတ်သည့်​ အိမ်​ေတာ် တစ်​ေဆာင်စီကိုလည်း​ ရရှိ​ေစရမည်။

၇၀။ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတနှင့်​ ဒုတိယသမ္မတများ​သည် စွပ်စွဲြပစ်တင်ခံရ၍ ရာထူး​မှ ရပ်စဲခံရ ြခင်း​မှအပ တာဝန်ြပီး​ဆံုး​သြဖင့်​ အနား​ယူပါက ဥပ​ေဒနှင့်​အညီ အြငိမ်း​စား​လစာနှင့်​ သင့်​တင့်​ ​ေလျာက်ပတ်​ေသာ ​ေထာက်ပံ့​မှုများ​ ရရှိ​ေစရမည်။

၇၁။ (က) နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတကိုြဖစ်​ေစ၊​ ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦး​ဦး​ကိုြဖစ်​ေစ ​ေအာက်ပါ အ​ေြကာင်း​တစ်ရပ်ရပ်ြဖင့်​ စွပ်စွဲြပစ်တင်နိုင်သည် -
(၁) နိုင်ငံ​ေတာ်၏​ေကျး​ဇူး​သစ္စာ​ေတာ်ကို ​ေဖာက်ဖျက်ြခင်း​၊​
(၂) ဤဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒပါ ြပဋ္ဌာန်း​ချက်များ​ကို ​ေဖာက်ဖျက် ကျူး​လွန်ြခင်း​၊​
(၃) အကျင့်​သိက္ခာပျက်ြပား​ြခင်း​၊​
(၄) ဤဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒတွင် ြပဋ္ဌာန်း​ထား​ေသာ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတ သို့​မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတ၏အရည်အချင်း​ ပျက်ယွင်း​ြခင်း​၊​
(၅) ဥပ​ေဒအရ​ေပး​အပ်​ေသာတာဝန်များ​ကို ​ေကျပွန်စွာမ​ေဆာင်ရွက်ြခင်း​။
( ခ ) နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတ သို့​မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦး​ဦး​ကို စွပ်စွဲြပစ်တင်လိုပါက ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ်တွင်ပါဝင်​ေသာ လွှတ်​ေတာ်နှစ်ရပ်မှ လွှတ်​ေတာ် တစ်ရပ်ရပ်၏ လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ် စုစု​ေပါင်း​ဦး​ေရအနက် အနည်း​ဆံုး​ ​ေလး​ပံုတစ်ပံုက လက်မှတ်​ေရး​ထိုး​ြပီး​ မိမိတို့​၏စွပ်စွဲချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်​ေတာ်အြကီး​အမှူး​ထံ တင်ြပရမည်၊​
( ဂ ) ယင်း​စွပ်စွဲချက်ကို သက်ဆိုင်ရာလွှတ်​ေတာ်၏ လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်
စုစု​ေပါင်း​ဦး​ေရအနက် အနည်း​ဆံုး​ သံုး​ပံုနှစ်ပံုက​ေထာက်ခံမှသာ ဆက်လက် အ​ေရး​ယူ​ေဆာင်ရွက်ရမည်၊​
(ဃ) လွှတ်​ေတာ်တစ်ရပ်ရပ်က စွပ်စွဲချက်ကို အ​ေရး​ယူ​ေဆာင်ရွက်ရန် ​ေထာက်ခံ
လျှင် အြခား​လွှတ်​ေတာ်တစ်ရပ်က ယင်း​စွပ်စွဲချက်ကိုအဖွဲ့​ဖွဲ့​၍ စံုစမ်း​စစ်​ေဆး​
ရမည်၊​
( င ) စွပ်စွဲချက်ကိုစံုစမ်း​စစ်​ေဆး​သည့်​အခါ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတ သို့​မဟုတ် ဒုတိယ သမ္မတ ကိုယ်တိုင်​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​၊​ ကိုယ်စား​လှယ်ြဖင့်​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​ ​ေချပခွင့်​ေပး​ရမည်၊​
( စ ) စွပ်စွဲချက်ကို စံုစမ်း​စစ်​ေဆး​ြပီး​သည့်​အခါ စွပ်စွဲချက်ကို စစ်​ေဆး​ေသာ သို့​မဟုတ် စံုစမ်း​စစ်​ေဆး​ေစ​ေသာလွှတ်​ေတာ်၏ လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ် စုစု​ေပါင်း​ ဦး​ေရအနက် အနည်း​ဆံုး​သံုး​ပံုနှစ်ပံုက ထိုစွပ်စွဲချက်သည် မှန်ကန်ြပီး​ စွပ်စွဲခံရ​ေသာြပစ်မှုသည် နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတ သို့​မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတအား​
ရာထူး​တွင် ဆက်လက်ထမ်း​ရွက်​ေစရန် မသင့်​ေြကာင်း​ဆံုး​ြဖတ်လျှင် စွပ်စွဲခံ
ရ​ေသာ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတ သို့​မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတအား​ ရာထူး​မှရပ်စဲရန်
ယင်း​လွှတ်​ေတာ်က ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ်အြကီး​အမှူး​ထံ တင်ြပရမည်၊​ (ဆ) ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ်အြကီး​အမှူး​သည် တင်ြပချက် ရရှိလျှင်ရရှိချင်း​
စွပ်စွဲခံရ​ေသာ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတ သို့​မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတအား​ ရာထူး​မှ
ရပ်စဲ​ေြကာင်း​ ​ေြကညာရမည်။

၇၂။ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတ သို့​မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတ တစ်ဦး​ဦး​သည် မိမိ၏ရာထူး​သက်တမ်း​မကုန်ဆံုး​မီ ဆန္ဒအ​ေလျာက်နုတ်ထွက်လိုလျှင် နုတ်ထွက်ခွင့်​ြပုရမည်။

၇၃။ (က) နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတသည် ရာထူး​သက်တမ်း​ မကုန်ဆံုး​မီနုတ်ထွက်​ေသာ​ေြကာင့်​
ြဖစ်​ေစ၊​ ကွယ်လွန်​ေသာ​ေြကာင့်​ြဖစ်​ေစ၊​ ထာဝစဉ်မစွမ်း​ေဆာင်နိုင်​ေသာ
​ေြကာင့်​ြဖစ်​ေစ၊​ တစ်စံုတစ်ခု​ေသာ အ​ေြကာင်း​ေြကာင့်​ြဖစ်​ေစ နိုင်ငံ​ေတာ်
သမ္မတရာထူး​ေနရာ လစ်လပ်လျှင် ဒုတိယသမ္မတနှစ်ဦး​အနက် နိုင်ငံ​ေတာ်
သမ္မတ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်စဉ်အခါက ဒုတိယဆန္ဒမဲအများ​ဆံုး​ ရရှိသည့်​
ဒုတိယသမ္မတက ယာယီသမ္မတအြဖစ် ထမ်း​ေဆာင်ရမည်၊​

( ခ ) နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတရာထူး​ေနရာ လစ်လပ်သွား​သည့်​ အချိန်သည် ြပည်​ေထာင်စု လွှတ်​ေတာ် အစည်း​အ​ေဝး​ကျင်း​ပ​ေနချိန်ြဖစ်လျှင် လစ်လပ်သွား​သည့်​ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတရာထူး​ကို ခုနစ်ရက်အတွင်း​ ြဖည့်​စွက်နိုင်​ေရး​အတွက်
ယာယီသမ္မတက ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ် အြကီး​အမှူး​ထံ ​ေဆာလျင်စွာ
အ​ေြကာင်း​ြကား​ရမည်၊​
( ဂ ) ယာယီသမ္မတထံမှ အ​ေြကာင်း​ြကား​စာကိုရရှိသည့်​အခါ လစ်လပ်သွား​သည့်​ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတကို ဒုတိယသမ္မတအြဖစ် ဦး​စွာ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက် ​ေပး​ခဲ့​သည့်​ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်များ​ အစုအဖွဲ့​က
ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦး​ကို ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်​ေပး​ေရး​အတွက် ြပည်​ေထာင်စု လွှတ်​ေတာ်အြကီး​အမှူး​က ​ေဆာင်ရွက်​ေပး​ရမည်၊​
(ဃ) သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်များ​ အစုအဖွဲ့​သည် ဒုတိယ သမ္မတတစ်ဦး​ကို ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြပီး​ပါက ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ် ကိုယ်စား​လှယ် အား​လံုး​ပါဝင်သည့်​ သမ္မတ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်​ေရး​အဖွဲ့​က
ဒုတိယသမ္မတ သံုး​ဦး​အနက် မိမိတို့​ြကိုက်နှစ်သက်သည့်​ပုဂ္ဂိုလ်ကို နိုင်ငံ​ေတာ်
သမ္မတအြဖစ် ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ရမည်၊​
( င ) ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ် အစည်း​အ​ေဝး​ကျင်း​ပချိန်မဟုတ်လျှင် ြပည်​ေထာင်စု လွှတ်​ေတာ်အြကီး​အမှူး​သည် ယာယီသမ္မတထံမှ အ​ေြကာင်း​ြကား​စာရရှိသည့်​ ​ေန့​မှစ၍ ၂၁ ရက်အတွင်း​ ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ်အစည်း​အ​ေဝး​ကို ​ေခါ်ယူြပီး​ လစ်လပ်​ေသာ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်နိုင်​ေရး​အတွက် အထက်ပါနည်း​လမ်း​အတိုင်း​ ​ေဆာင်ရွက်ရမည်၊​
( စ ) ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦး​ဦး​သည် ရာထူး​သက်တမ်း​မကုန်ဆံုး​မီ နုတ်ထွက်​ေသာ ​ေြကာင့်​ြဖစ်​ေစ၊​ ကွယ်လွန်​ေသာ​ေြကာင့်​ြဖစ်​ေစ၊​ ထာဝစဉ်မစွမ်း​ေဆာင်နိုင် ​ေသာ​ေြကာင့်​ြဖစ်​ေစ၊​ တစ်စံုတစ်ခု​ေသာ အ​ေြကာင်း​ေြကာင့်​ြဖစ်​ေစ ဒုတိယ သမ္မတ ရာထူး​ေနရာ လစ်လပ်လျှင် ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ် အစည်း​အ​ေဝး​ ကျင်း​ပချိန်ြဖစ်ပါက ယင်း​ဒုတိယသမ္မတကို ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက် ​ေပး​ခဲ့​ေသာ လွှတ်​ေတာ် ကိုယ်စား​လှယ်များ​အစုအဖွဲ့​က ခုနစ်ရက်အတွင်း​ ဒုတိယ သမ္မတတစ်ဦး​ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်​ေပး​ေရး​အတွက် နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတက ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ် အြကီး​အမှူး​ထံ ​ေဆာလျင်စွာ အ​ေြကာင်း​ြကား​ရမည်၊​

(ဆ) ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ်အစည်း​အ​ေဝး​ ကျင်း​ပချိန်မဟုတ်လျှင် ြပည်​ေထာင်စု လွှတ်​ေတာ်အြကီး​အမှူး​သည် နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတ၏ အ​ေြကာင်း​ြကား​စာရရှိ သည့်​ေန့​မှစ၍ ၂၁ ရက်အတွင်း​ ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ်အစည်း​အ​ေဝး​ကို ​ေခါ်ယူြပီး​ သက်ဆိုင်ရာလွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်များ​အစုအဖွဲ့​က ဒုတိယ သမ္မတတစ်ဦး​ကို ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်​ေပး​ေရး​အတွက် သတ်မှတ်ထား​သည့်​ နည်း​လမ်း​အတိုင်း​ ​ေဆာင်ရွက်ရမည်။

Chapter IV. Legislature

Chapter IV
Legislature
The Pyidaungsu Hluttaw


Formation of the Pyidaungsu Hluttaw


74. The Pyidaungsu Hluttaw comprises of the following two Hluttaws :

(a) in accord with the provisions of Section 109, the Pyithu Hluttaw formed with Hluttaw representatives elected on the basis of township as well as population and Hluttaw representatives being the Defence Services Personnel nominated by the Commander-in-Chief of the Defence Services;
(b) in accord with the provisions of Section 141, the Amyotha Hluttaw formed with Hluttaw representatives elected in equal numbers from Regions and States and Hluttaw representatives being the Defence Services Personnel nominated by the Commander-in-Chief of the Defence Services.

အခန်း​ (၄) ဥပ​ေဒြပု​ေရး​

ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ်
ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ် ဖွဲ့​စည်း​ြခင်း​

၇၄။ ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ်တွင် ​ေအာက်ပါ လွှတ်​ေတာ်နှစ်ရပ်ပါဝင်သည် –
(က) ပုဒ်မ ၁၀၉ ပါ ြပဋ္ဌာန်း​ချက်များ​နှင့်​အညီ ြမို့​နယ်ကို အ​ေြခခံ၍လည်း​ေကာင်း​၊​ လူဦး​ေရကို အ​ေြခခံ၍လည်း​ေကာင်း​ ​ေရွး​ေကာက်တင်​ေြမှာက်သည့်​ လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်များ​နှင့်​ တပ်မ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်က အမည် စာရင်း​တင်သွင်း​ေသာ တပ်မ​ေတာ်သား​ လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်များ​ြဖင့်​ ဖွဲ့​စည်း​သည့်​ ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်၊​
( ခ ) ပုဒ်မ ၁၄၁ ပါ ြပဋ္ဌာန်း​ချက်များ​နှင့်​အညီ တိုင်း​ေဒသြကီး​များ​နှင့်​ ြပည်နယ် များ​မှဦး​ေရတူညီစွာ ​ေရွး​ေကာက်တင်​ေြမှာက်သည့်​ လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ် များ​နှင့်​ တပ်မ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်က အမည်စာရင်း​ တင်သွင်း​ေသာ တပ်မ​ေတာ်သား​ လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်များ​ြဖင့်​ ဖွဲ့​စည်း​သည့်​ အမျိုး​သား​ လွှတ်​ေတာ်။

Chapter V. Executive

The Union Government
199.
(a) The Executive Head of the Union is the President.
(b)
(i)The executive power of the Union is distributed among the Union, Regions and States.
(ii) Self-Administered power is distributed among Self-Administered Areas as prescribed by the Constitution.

အခန်း (၅) အုပ်ချုပ်ေရး

ြပည်​ေထာင်စုအစိုး​ရအဖွဲ့​
၁၉၉။
(က) နိုင်ငံ​ေတာ်အုပ်ချုပ်​ေရး​အြကီး​အကဲသည် နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတြဖစ်သည်၊​
(ခ)
(၁) နိုင်ငံ​ေတာ်၏ အုပ်ချုပ်​ေရး​အာဏာကို ြပည်​ေထာင်စု တိုင်း​ေဒသြကီး​နှင့်​ြပည်နယ်များ​အား​ ခွဲ​ေဝ အပ်နှင်း​သည်။
(၂) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်​ရစီရင်စုများ​အား​ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်​ေရး​အာဏာကို ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒအရ သတ်မှတ်​ေပး​သည့်​အတိုင်း​ ခွဲ​ေဝ အပ်နှင်း​သည်။

Chapter VI. Judiciary

Formation of Courts
293. Courts of the Union are formed as follows :
(a) Supreme Court of the Union, High Courts of the Region, High Courts of the State, Courts of the Self-Administered Division, Courts of the Self- Administered Zone, District Courts, Township Courts and the other Courts constituted by law;
(b) Courts-Martial;
(c) Constitutional Tribunal of the Union.

အခန်း​(၆) တရား​စီရင်​ေရး​

တရား​ရံုး​များ​ဖွဲ့​စည်း​ြခင်း​
၂၉၃။ နိုင်ငံ​ေတာ်၏ တရား​စီရင်​ေရး​ဆိုင်ရာရံုး​များ​ကို ​ေအာက်ပါအတိုင်း​ဖွဲ့​စည်း​သည်
(က) ြပည်​ေထာင်စုတရား​လွှတ်​ေတာ်ချုပ်၊​ တိုင်း​ေဒသြကီး​တရား​လွှတ်​ေတာ်များ​၊​ ြပည်နယ်တရား​လွှတ်​ေတာ်များ​၊​ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်​ရတိုင်း​ တရား​ရံုး​များ​၊​ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်​ရ​ေဒသတရား​ရံုး​များ​၊​ ခရိုင်တရား​ရံုး​များ​၊​ ြမို့​နယ် တရား​ရံုး​များ​နှင့်​ ဥပ​ေဒအရတည်​ေထာင်​ေသာ အြခား​တရား​ရံုး​များ​၊​
(ခ) စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတရား​ရံုး​များ​၊​
(ဂ) နိုင်ငံ​ေတာ်ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒဆိုင်ရာခံုရံုး​။

Chapter VII. Defence Services

337. The main armed force for the Defence of the Union is the Defence Services.

338. All the armed forces in the Union shall be under the command of the Defence
Services.

339. The Defence Services shall lead in safeguarding the Union against all internal and external dangers.

340. With the approval of the National Defence and Security Council, the Defence Services has the authority to administer the participation of the entire people in the Security and Defence of the Union. The strategy of the people’s militia shall be carried out under the leadership of the Defence Services.

341. The Defence Services shall render assistance when calamities that affects the Union and its citizens occur in the Union.

342. The President shall appoint the Commander-in-Chief of the Defence Services with the proposal and approval of the National Defence and Security Council.

343. In the adjudication of Military justice :
(a) the Defence Services personnel may be administered in accord with law collectively or singly;
(b) the decision of the Commander-in-Chief of the Defence Services is final and conclusive.

344. A law shall be enacted to provide assistance and care for disabled Defence Services personnel and the families of deceased or fallen Defence Services personnel.

အခန်း​(၇) တပ်မ​ေတာ်

၃၃၇။ တပ်မ​ေတာ်သည် နိုင်ငံ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​အတွက် အဓိကအကျဆံုး​ေသာ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့​ ြဖစ်​သည်။

၃၃၈။ နိုင်ငံ​ေတာ်အတွင်း​ရှိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့​အစည်း​​အား​လံုး​သည် တပ်မ​ေတာ်​၏ကွပ်ကဲမှု​​ေအာက်​တွင်​​ရှိရမည်။

၃၃၉။ နိုင်ငံ​ေတာ်အား​ြပည်တွင်း​၊​ ြပည်ပအန္တရာယ်များ​မှကာကွယ်​ေရး​အတွက် တပ်မ​ေတာ်က​ဦး​ေဆာင်​ရ​မည်။

၃၄၀။ တပ်မ​ေတာ်သည် အမျိုး​သား​ကာကွယ်​ေရး​နှင့်​ လံုြခံု​ေရး​ေကာင်စီ၏ သ​ေဘာတူညီချက် ြဖင့်​ နိုင်ငံ​ေတာ်လံုြခံု​ေရး​နှင့်​ ကာကွယ်​ေရး​တွင် ြပည်သူတစ်ရပ်လံုး​ပါဝင်​ေရး​အတွက် စီမံ ​ေဆာင်ရွက်ခွင့်​ရှိသည်။ တပ်မ​ေတာ်၏ဦး​ေဆာင်မှုြဖင့်​ ြပည်သူ့​စစ်မဟာဗျူဟာကို ​ေဖာ်​ေဆာင်ရမည်။

၃၄၁။ နိုင်ငံ​ေတာ်တွင် နိုင်ငံ​ေတာ်နှင့်​ နိုင်ငံသား​များ​အတွက် ​ေဘး​အန္တရာယ်များ​ကျ​ေရာက် လာလျှင် တပ်မ​ေတာ်က ကူညီ​ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၃၄၂။ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတသည် အမျိုး​သား​ကာကွယ်​ေရး​နှင့်​ လံုြခံု​ေရး​ေကာင်စီ၏ အဆိုြပု​ေထာက်ခံချက်ြဖင့်​ တပ်မ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်ကို ခန့်​အပ်တာဝန်​ေပး​ရမည်။

၃၄၃။ စစ်ဘက်တရား​စီရင်ရာတွင် -
(က) တပ်မ​ေတာ်သား​များ​အတွက် အဖွဲ့​ြဖင့်​ြဖစ်​ေစ၊​ တစ်ဦး​တည်း​ြဖစ်​ေစ ဥပ​ေဒနှင့်​ အညီ စီရင်နိုင်သည်၊​
( ခ ) တပ်မ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်၏ အဆံုး​အြဖတ်သည် အြပီး​အြပတ် ြဖစ်သည်။

၃၄၄။ မသန်မစွမ်း​ြဖစ်သွား​ေသာ တပ်မ​ေတာ်သား​များ​နှင့်​ ​ေသဆံုး​ေသာ သို့​မဟုတ် ကျဆံုး​ေသာ တပ်မ​ေတာ်သား​များ​၏မိသား​စုများ​အား​ ​ေထာက်ပံ့​ေစာင့်​ေရှာက်​ေရး​တို့​အတွက် ဥပ​ေဒြပဋ္ဌာန်း​ရမည်။

Chapter VIII. Citizen, Fundamental Rights and Duties of the Citizens

345. All persons who have either one of the following qualifications are citizens of the Republic of the Union of Myanmar:
(a) person born of parents both of whom are nationals of the Republic of the Union of Myanmar;
(b) person who is already a citizen according to law on the day this Constitution comes into operation.

346. Citizenship, naturalization and revocation of citizenship shall be as prescribed by law.

347. The Union shall guarantee any person to enjoy equal rights before the law and shall equally provide legal protection.

348. The Union shall not discriminate any citizen of the Republic of the Union of Myanmar, based on race, birth, religion, official position, status, culture, sex and wealth.

349. Citizens shall enjoy equal opportunity in carrying out the following functions :
(a) public employment;
(b) occupation;
(c) trade;
(d) business;
(e) technical know-how and vocation;
(f) exploration of art, science and technology.

အခန်း​(၈) နိ်ုင်ငံသား​၊​ နိုင်ငံသား​များ​၏ မူလအခွင့်​အ​ေရး​နှင့်​ တာဝန်များ​

၃၄၅။ ​ေအာက်​ေဖာ်ြပပါအရည်အချင်း​တစ်ရပ်ရပ်နှင့်​ြပည့်​စံုသူများ​သည် ြပည်​ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံ​ေတာ်၏ နိုင်ငံသား​များ​ြဖစ်ြကသည် ။
(က) ြပည်​ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံ​ေတာ်၏ တိုင်း​ရင်း​သား​မိဘနှစ်ပါး​မှ ​ေမွး​ဖွား​သူ၊​
( ခ ) ဤဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒ အတည်ြပုြပဋ္ဌာန်း​သည့်​ေန့​တွင် ဥပ​ေဒအရ နိုင်ငံသား​ြဖစ်ြပီး​သူ။

၃၄၆။ နိုင်ငံသား​ြဖစ်ြခင်း​၊​ နိုင်ငံသား​ြပုြခင်း​နှင့်​ နိုင်ငံသား​အြဖစ်မှရပ်စဲြခင်း​တို့​သည် ဥပ​ေဒ ြဖင့်​ြပဋ္ဌာန်း​သည့်​အတိုင်း​ ြဖစ်​ေစရမည်။

Chapter IX. ELECTION

Election of People’s Representatives to the Hluttaws
391. In electing people’s representatives to the Hluttaws :
(a) every citizen who has attained 18 years of age on the day on which the election commences, who is not disqualified by law, who is eligible to vote, and person who has the right to vote under the law, shall have the right to vote;
(b) every citizen who is eligible to vote and person who has the right to vote under the law shall cast a vote only for each Hluttaw at a constituency in an election;
(c) Moreover, the relevant national races having right to vote in accord with the provisions contained in this Constitution have also the right to vote to elect Hluttaw representatives of national races for their Region or State Hluttaw;
(d) secret balloting system shall be practised.

အခန်း​(၉) ​ေရွး​ေကာက်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​

လွှတ်​ေတာ်များ​သို့​ ြပည်သူ့​ကိုယ်စား​လှယ်များ​ ​ေရွး​ေကာက်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​
၃၉၁။ လွှတ်​ေတာ်များ​သို့​ ြပည်သူ့​ကိုယ်စား​လှယ်များ​ကို ​ေရွး​ေကာက်တင်​ေြမှာက်ရာတွင် -
(က) ​ေရွး​ေကာက်ပွဲစတင်ကျင်း​ပသည့်​ေန့​ရက်၌ အသက် ၁၈ နှစ် ြပည့်​၍ ဥပ​ေဒအရ အရည်အချင်း​ပျက်ယွင်း​သူမဟုတ်သည့်​အြပင် ဆန္ဒမဲ​ေပး​ပိုင်ခွင့်​ရှိ​ေသာ နိုင်ငံသား​နှင့်​ ဥပ​ေဒအရ ဆန္ဒမဲ​ေပး​ခွင့်​ရှိသူတိုင်း​သည် ဆန္ဒမဲ​ေပး​ပိုင်ခွင့်​ရှိသည်၊​
(ခ) ဆန္ဒမဲ​ေပး​ပိုင်ခွင့်​ရှိ​ေသာနိုင်ငံသား​နှင့်​ ဥပ​ေဒအရ ဆန္ဒမဲ​ေပး​ခွင့်​ရှိသူတိုင်း​သည် ​ေရွး​ေကာက်ပွဲတစ်ရပ်၌ မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင် လွှတ်​ေတာ်တစ်ရပ်စီအတွက် ဆန္ဒမဲတစ်မဲသာ ​ေပး​ပိုင်ခွင့်​ရှိသည်၊​
(ဂ) ထို့​ြပင် ဤဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒပါ ြပဋ္ဌာန်း​ချက်များ​နှင့်​အညီ ဆန္ဒမဲ​ေပး​ပိုင် ခွင့်​ရှိ​ေသာ သက်ဆိုင်ရာတိုင်း​ရင်း​သား​များ​သည် မိမိတို့​၏တိုင်း​ေဒသြကီး​ သို့​မဟုတ် ြပည်နယ်လွှတ်​ေတာ်အတွက် တိုင်း​ရင်း​သား​လူမျိုး​လွှတ်​ေတာ် ကိုယ်စား​လှယ်များ​ ​ေရွး​ေကာက်တင်​ေြမှာက်ရာတွင်လည်း​ ဆန္ဒမဲ​ေပး​ပိုင်ခွင့်​ရှိသည်၊​
(ဃ) လျှို့​ဝှက်ဆန္ဒမဲ​ေပး​ြခင်း​စနစ်ကိုကျင့်​သံုး​ရမည်။

Chapter X. POLITICAL PARTIES

Formation of the Political Parties
404. A political party shall :
(a) set the objective of non-disintegration of the Union, non-disintegration of national solidarity and perpetuation of sovereignty;
(b) be loyal to the State.

405. A political party shall :
(a) accept and practise a genuine and discipline-flourishing multi-party democratic system;
(b) abide by and respect this Constitution and the existing laws;
(c) form and register as a political party in accord with the law.

406. A political party shall, in accord with the law, have the right in the Union to :
(a) organize freely;
(b) participate and compete in the elections.

The right of Non-Existence of Political Parties
407. If a political party infringe one of the following stipulations, it shall have no right of
continued existence :
(a) having been declared an unlawful association under the existing law;
(b) directly or indirectly contacting or abetting the insurgent group launching armed rebellion against the Union or the associations and persons determined by the Union to have committed terrorist acts or the association declared to be an unlawful association;
(c) directly or indirectly receiving and expending financial, material and other assistance from a foreign government, a religious association, other association or a person from a foreign country;
(d) abusing religion for political purpose.

408. If the body having authority to register political parties finds that a political party infringes one of the stipulations contained in Section 407, the party’s registration shall be revoked.

409. The Pyidaungsu Hluttaw shall enact necessary laws concerning political parties.

အခန်း​(၁၀) နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီများ​

နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီများ​ဖွဲ့​စည်း​ြခင်း​
၄၀၄။ နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီတစ်ရပ်သည် –
(က) ြပည်​ေထာင်စုမြပိုကွဲ​ေရး​၊​ တိုင်း​ရင်း​သား​စည်း​လံုး​ညီညွတ်မှုမြပိုကွဲ​ေရး​နှင့် အချုပ်အြခာ အာဏာ​တည်တံ့​ခိုင်ြမဲ​ေရး​​တို့​ကို ဦး​တည်ချက်​ထား​ရှိရမည်၊​
( ခ ) နိုင်ငံ​ေတာ်၏​ေကျး​ဇူး​သစ္စာကို ​ေစာင့်​သိရို​ေသရမည်။

၄၀၅။ နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီတစ်ရပ်သည် –
(က) စစ်မှန်၍စည်း​ကမ်း​ြပည့်​ဝ​ေသာ ပါတီစံုဒီမိုက​ေရစီစနစ်ကို လက်ခံကျင့်​သံုး​ရမည်၊​
( ခ ) ဤဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒနှင့်​ တည်ဆဲဥပ​ေဒများ​ကို ​ေလး​စား​လိုက်နာရမည်၊​
( ဂ ) နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီအြဖစ် ဥပ​ေဒနှင့်​အညီ ဖွဲ့​စည်း​မှတ်ပံုတင်ထား​ရမည်။

၄၀၆။ နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီတစ်ရပ်သည် နိုင်ငံ​ေတာ်အတွင်း​ ဥပ​ေဒနှင့်​အညီ -
(က) လွတ်လပ်စွာစည်း​ရံုး​ခွင့်​ရှိသည်၊​
( ခ ) ​ေရွး​ေကာက်ပွဲများ​တွင် ပါဝင်ယှဉ်ြပိုင်ခွင့်​ရှိသည်။

နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီများ​ ဆက်လက်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်​မရှိြခင်း​
၄၀၇။ နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီတစ်ရပ်ရပ်သည် ​ေအာက်ပါအ​ေြကာင်း​တစ်ခုခုနှင့်​ ြငိစွန်း​လျှင် ဆက်လက်
ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်​မရှိ​ေစရ -
(က) တည်ဆဲဥပ​ေဒအရ မတရား​အသင်း​အြဖစ် ​ေြကညာခံရြခင်း​၊​
( ခ ) နိုင်ငံ​ေတာ်အား​ လက်နက်စွဲကိုင်၍ ​ေတာ်လှန်ပုန်ကန်​ေန​ေသာ ​ေသာင်း​ကျန်း​သူ အဖွဲ့​အစည်း​ သို့​မဟုတ် အြကမ်း​ဖက်လုပ်ရပ်များ​ကို ကျူး​လွန်သည်ဟု နိုင်ငံ​ေတာ်က သတ်မှတ်​ေသာအဖွဲ့​အစည်း​နှင့်​ ပုဂ္ဂိုလ်များ​ သို့​မဟုတ် မတရား​အသင်း​အြဖစ် ​ေြကညာခံထား​ရ​ေသာ အဖွဲ့​အစည်း​နှင့်​ တိုက်ရိုက် ြဖစ်​ေစ၊​ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်​ေစ ဆက်သွယ်ြခင်း​ သို့​မဟုတ် အား​ေပး​
( ဂ ) နိုင်ငံြခား​တိုင်း​ြပည်တစ်ခုခုမှ အစိုး​ရ သို့​မဟုတ် ဘာသာ​ေရး​အဖွဲ့​အစည်း​ သို့​မဟုတ် အြခား​အဖွဲ့​အစည်း​တစ်ခုခု သို့​မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး​ဦး​ထံမှ ​ေငွ​ေြကး​၊​ ပစ္စည်း​၊​ အြခား​အ​ေထာက်အပံ့​ကို တိုက်ရိုက်ြဖစ်​ေစ၊​ သွယ်ဝိုက်၍ ြဖစ်​ေစရယူသံုး​စွဲြခင်း​၊​
(ဃ) ဘာသာ​ေရး​ကို နိုင်ငံ​ေရး​အတွက် အလွဲသံုး​စား​ြပုြခင်း​။


၄၀၈။ နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီတစ်ရပ်ရပ်သည် ပုဒ်မ ၄၀၇ ပါ ြပဋ္ဌာန်း​ချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်​ ြငိစွန်း​ေြကာင်း​ မှတ်ပံုတင်ခွင့်​ေပး​နိုင်​ေသာ အဖွဲ့​အစည်း​က​ေတွ့​ရှိလျှင် နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီအြဖစ် မှတ်ပံု တင်ထား​ြခင်း​ကိုပယ်ဖျက်ရမည်။

၄၀၉။ ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ်သည် နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီများ​နှင့်​စပ်လျဉ်း​သည့်​ လိုအပ်​ေသာဥပ​ေဒများ​ကို ြပဋ္ဌာန်း​ရမည်။

Chapter XI, Provisions on State of Emergency

410. If the President learns that or if the respective local administrative body submits that the administrative functions cannot be carried out in accord with the Constitution in a Region or a State or a Union territory or a Self-Administered Area, he may, after coordinating with the National Defence and Security Council, promulgate an ordinance and declare a state of emergency.


411. In the matter concerning the declaration of a state of emergency in accord with Section 410, the President :
(a) may exercise the executive power of a Region or a State or a Self-Administered Area concerned. Moreover, he may form an appropriate body or a suitable person and entrust the said executive power;
(b) in doing so, if necessary, has the right to exercise the legislative power only for executive matters from among the matters that may be legislated by the respective Region, State or Self-Administered Areas. However, the legislative power shall not be empowered on any body or any person.


412.
(a)If the President, learns that or if the respective local administrative body submits that there arises or is sufficient reason to arise a state of emergency endangering the lives, shelter and property of the public in a Region or a state or a Union Territory or a Self-Administered Area, after co-ordinating with the National Defence and Security Council, may promulgate an ordinance and declare a state of emergency.
(b) If all the members are unable to attend the meeting held by the President to co-ordinate with the National Defence and Security Council under Sub- Section (a), the President may declare in time a state of emergency after co-ordinating with the Commander-in-Chief of the Defence Services, the Deputy Commander-in-Chief of the Defence Services, the Minister for Defence, and the Minister for Home Affairs who are members. The said declaration shall be submitted to the National Defence and Security Council for approval as soon as possible.

413. According to Section 412, concerning the declaration of a state of emergency : (a) the local administrative bodies and their members and the Civil Services organizations and their members may obtain the assistance of the Defence Services to effectively carry out their duties in accord with the existing laws in order to quickly restore to its original situation in an area where the declaration of a state of emergency has been in operation;
(b) the President may, if necessary, declare a military administrative order. In the said order, the executive powers and duties and the judicial powers and duties concerning community peace and tranquillity and prevalence of law and order shall be conferred on the Commander-in-Chief of the Defence Services. The Commander-in-Chief of the Defence Services may exercise the said powers and duties himself or empower on any suitable military authority to exercise thereof.

414. The President, in promulgating an ordinance and declaring a state of emergency : (a) shall specify in the said ordinance the areas and the duration that the state
of emergency is in operation;

(b) may, if necessary, restrict or suspend as required, one or more fundamental rights of the citizens residing in the areas where the state of emergency is in operation.

415. The President shall, relating to the measures taken under Sections 410 and 411, and relating to the measures taken under Sections 412 and 413 in declaring a state of emergency, carry out such measures in accord with Section 212 (b), (c) and (e).

416. If the Pyidaungsu Hluttaw session besides approving the submission of the President under Section 415 also extends the duration of the ordinance, it shall remain in operation up to the expiry of the extended duration.

417. If there arises or if there is sufficient reason for a state of emergency to arise that may disintegrate the Union or disintegrate national solidarity or that may cause the loss of sovereignty, due to acts or attempts to take over the sovereignty of the Union by insurgency, violence and wrongful forcible means, the President may, after co-ordinating with the National Defence and Security Council, promulgate an ordinance and declare a state of emergency. In the said ordinance, it shall be stated that the area where the state of emergency in operation is the entire Nation and the specified duration is one year from the day of promulgation.

418. (a) In the matter concerning the declaration of the state of emergency according
to Section 417, the President shall declare the transferring of legislative, executive and judicial powers of the Union to the Commander-in-Chief of the Defence Services to enable him to carry out necessary measures to speedily restore its original situation in the Union. It shall be deemed that the legislative functions of all Hluttaws and leading bodies shall be suspended from the day of declaration. It shall also be deemed that on the expiry of
the term of the said Hluttaws, the relevant Hluttaws have been dissolved automatically.
(b) Notwithstanding anything contained in the Constitution, commencing from the day of transfer of the sovereign power to the Commander-in-Chief of the Defence Services, it shall be deemed that the members appointed and assigned duties by approval of the relevant Hluttaws in accord with the Constitution, Self-Administered Division Leading Bodies or the members of Self-Administered Zone Leading Bodies, with the exception of the President and the Vice-Presidents, have been terminated from duty.

419. The Commander-in-Chief of the Defence Services to whom the sovereign power has been transferred shall have the right to exercise the powers of legislature, executive and judiciary. The Commander-in-Chief of the Defence Services may exercise the legislative power either by himself or by a body including him. The executive power and the judicial power may be transferred to and exercised by an appropriate body that has been formed or a suitable person.

420. The Commander-in-Chief of the Defence Services may, during the duration of the eclaration of a state of emergency, restrict or suspend as required, one or more fundamental rights of the citizens in the required area.

421. The President :
(a) shall submit the matter of transferring the sovereign power to the Commander-in-Chief of the Defence Services, after declaring a state of emergency under Sections 417 and 418, to a regular session of the Pyidaungsu Hluttaw if it is in session, or to an emergency session of the Pyidaungsu Hluttaw by summoning it, if it is not in regular session;
(b) may, if the Commander-in-Chief of the Defence Services submits the extension of the prescribed duration by giving reasons why he has not yet been able to accomplish the duties assigned to him, and after co-ordinating with the National Defence and Security Council, normally permit two extensions of the prescribed duration for a term of six months for each extension. The matter relating to the extension shall be reported to the emergency session of the Pyidaungsu Hluttaw by summoning it.

422. The President shall, on submission of a report that the Commander-in-Chief of the Defence Services has accomplished the duties assigned, declare the annulment of the ordinance transferring the sovereign power to the Commander-in-Chief of the Defence Services under Section 418, after co-ordinating with the National Defence and Security Council, on the day of submission of the report by convening an emergency session of the Pyidaungsu Hluttaw if the term of the Pyidaungsu Hluttaw has not expired, or on the day that the submission of the report of the Commander-in-Chief of the Defence Services is received if that term of the Pyidaungsu Hluttaw has expired.

423. The President shall, on receiving the report of the Commander-in-Chief of the Defence Services under Section 422, revoke the temporary suspension of the legislative functions of all Hluttaws and Leading Bodies if the term of the Pyidaungsu Hluttaw has not expired. The New executive and judicial bodies prescribed in the Constitution shall then be formed and assigned duties in accord with the Constitution. Such bodies shall only carry out the duties for the remaining term of the Hluttaw.

424. Notwithstanding that the term of the Pyidaungsu Hluttaw has expired, the President and the Vice-Presidents, or the Speaker of the Pyithu Hluttaw and the Speaker of the Amyotha Hluttaw shall remain in their office until the new President and the new Vice- Presidents, or the new Speaker of the Pyithu Hluttaw and the new Speaker of the Amyotha Hluttaw have been elected in accord with the Constitution.

425. The National Defence and Security Council may, if the Commander-in-Chief of the Defence Services submits the extension of the prescribed duration by giving reasons why he has not been able to accomplish the assigned duties, on the expiry of the term of the Pyidaungsu Hluttaw, normally permit two extensions of the prescribed duration for a term of six months for each extension.

426. The National Defence and Security Council shall, concerning the matter of transferring of sovereign power by the President to the Commander-in-Chief of the Defence Services by declaring a state of emergency under Sections 417 and 418, declare the annulment of the ordinance transferring the sovereign power to him under Section 418 on receiving the report that the Commander-in-Chief of the Defence Services has accomplished the duties assigned to him.

427. The National Defence and Security Council :
(a) exercises the powers of the legislature, executive and judiciary before the Hluttaws are formed in accord with the Constitution;
(b) has the right to exercise the sovereign power until the new President has been elected and the Union level administrative bodies have been formed in accord with the provisions in this Constitution. In exercising thereof, the legislative power shall be exercised by itself. The executive power and the judicial power may be transferred to and exercised by the appropriate Bodies that have been formed or a suitable person at the Union, Region or State and Self-Administered Area levels.

428. The National Defence and Security Council shall form and assign duties to different levels of administrative bodies, the Self-Administered Division Leading Body, or the Self- Administered Zone Leading Bodies and Election Commission prescribed in the Constitution with persons who meet the relevant qualifications prescribed in the Constitution.

429. The National Defence and Security Council shall hold the general election in accord with the provisions of the Constitution within a duration of six months commencing from the day on which the ordinance is annulled under Section 426.

430. The bodies formed under Section 428 shall continue to perform their functions and duties until legislative, executive and judicial bodies have been formed in accord with the Constitution after holding the general election.

431. The National Defence and Security Council shall exercise the sovereign power in the name of the President.

432. The legitimate measures of any administrative body or any of its members, any Civil Services body or any of its members, and any military body or any of its members assigned powers and duties to take measures as required in order to speedily restore the security, stability, community peace and tranquility and prevalence of law and order to its original state on behalf of the President while a declaration of emergency is in operation or during the duration the sovereign power is being exercised by the Commander-in-Chief of the Defence Services or during the duration the sovereign power is being exercised by the National Defence and Security Council, shall be valid. No legal action shall be taken on such legitimate measures.

အခန်း​(၁၁) အ​ေရး​ေပါ်ကာလဆိုင်ရာြပဋ္ဌာန်း​ချက်များ​

၄၁၀။ တိုင်း​ေဒသြကီး​တစ်ခုတွင်ြဖစ်​ေစ၊​ ြပည်နယ်တစ်နယ်တွင်ြဖစ်​ေစ၊​ ြပည်​ေထာင်စုနယ်​ေြမ တစ်ခုတွင်ြဖစ်​ေစ၊​ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်​ရ စီရင်စုတစ်စုတွင်ြဖစ်​ေစ အုပ်ချုပ်​ေရး​ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း​များ​ကို ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒပါ ြပဋ္ဌာန်း​ချက်များ​နှင့်​အညီ ​ေဆာင်ရွက်နိုင်စွမ်း​ မရှိ​ေြကာင်း​ သိရှိလျှင်​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​၊​ သက်ဆိုင်ရာ​ေဒသအာဏာပိုင်အဖွဲ့​အစည်း​က တင်ြပလျှင်​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတသည် အမျိုး​သား​ကာကွယ်​ေရး​နှင့်​လံုြခံု​ေရး​ ​ေကာင်စီနှင့်​ညှိနှိုင်း​ြပီး​ ဥပ​ေဒကဲ့​သို့​ အာဏာတည်သည့်​အမိန့်​ထုတ်ြပန်၍ အ​ေရး​ေပါ် အ​ေြခအ​ေန ​ေြကညာနိုင်သည်။

၄၁၁။ ပုဒ်မ ၄၁၀ အရ အ​ေရး​ေပါ်အ​ေြခအ​ေန ​ေြကညာသည့်​ကိစ္စရပ်တွင် နိုင်ငံ​ေတာ် သမ္မတသည် -
(က) သက်ဆိုင်ရာတိုင်း​ေဒသြကီး​၊​ ြပည်နယ် သို့​မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်​ရ စီရင်စု၏ အုပ်ချုပ်​ေရး​အာဏာကို ရယူသံုး​စွဲခွင့်​ရှိသည်။ ထို့​ြပင် ယင်း​ အုပ်ချုပ်​ေရး​အာဏာကို သင့်​ေလျာ်သည့်​ အဖွဲ့​အစည်း​တစ်ရပ်ရပ် ဖွဲ့​စည်း​၍ ြဖစ်​ေစ၊​ သင့်​ေလျာ်သည့်​ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး​ဦး​အား​ြဖစ်​ေစ အပ်နှင်း​ေဆာင်ရွက်​ေစ နိုင်သည်၊​
(ခ) ယင်း​သို့​ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာတိုင်း​ေဒသြကီး​၊​ ြပည်နယ် သို့​မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်​ရစီရင်စုများ​က ဥပ​ေဒြပုပိုင်ခွင့်​ရှိ​ေသာကိစ္စရပ်များ​ အနက် အုပ်ချုပ်​ေရး​ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ​အတွက် ဥပ​ေဒြပုခွင့်​အာဏာကိုသာ ကျင့်​သံုး​ခွင့်​ရှိသည်။ သို့​ရာတွင် ဥပ​ေဒြပုခွင့်​အာဏာကိုမူ မည်သည့်​အဖွဲ့​ အစည်း​ သို့​မဟုတ် မည်သည့်​ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျှ အပ်နှင်း​ေဆာင်ရွက်​ေစြခင်း​မြပုရ။

၄၁၂။
(က) တိုင်း​ေဒသြကီး​တစ်ခုတွင်ြဖစ်​ေစ၊​ ြပည်နယ်တစ်နယ်တွင်ြဖစ်​ေစ၊​ ြပည်​ေထာင်စု နယ်​ေြမတစ်ခုတွင်ြဖစ်​ေစ၊​ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်​ရ စီရင်စုတစ်စုတွင်ြဖစ်​ေစ၊​ ယင်း​တို့​၏ တစ်စိတ်တစ်​ေဒသတွင်ြဖစ်​ေစ ြပည်သူများ​၏အသက်အိုး​အိမ်စည်း​စိမ်ကို ထိပါး​အန္တရာယ်ြပုမည့်​ အ​ေရး​ေပါ်အ​ေြခအ​ေန​ေပါ်​ေပါက်လျှင် သို့​မဟုတ် ထိုသို့​ေပါ်​ေပါက်ရန် လံု​ေလာက်​ေသာအ​ေြကာင်း​ရှိ​ေြကာင်း​ သိရှိလျှင်​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​၊​ ထိုသို့​ေပါ်​ေပါက်ရန် လံု​ေလာက်​ေသာ အ​ေြကာင်း​ရှိ​ေြကာင်း​ သက်ဆိုင်ရာ​ေဒသ အာဏာပိုင်အဖွဲ့​အစည်း​က တင်ြပလျှင်​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတသည် အမျိုး​သား​ ကာကွယ်​ေရး​နှင့်​ လံုြခံု​ေရး​ေကာင်စီနှင့်​ ညှိနှိုင်း​ြပီး​ ဥပ​ေဒကဲ့​သို့​ အာဏာ တည်သည့်​ အမိန့်​ထုတ်ြပန်၍ အ​ေရး​ေပါ်အ​ေြခအ​ေန ​ေြကညာနိုင်သည်၊​

(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတသည် အမျိုး​သား​ကာကွယ်​ေရး​နှင့်​ လံုြခံု​ေရး​ ​ေကာင်စီနှင့်​ ညှိနှိုင်း​ရာတွင် အဖွဲ့​ဝင်များ​စံုညီစွာ တက်​ေရာက်နိုင်ြခင်း​မရှိပါက အဖွဲ့​ဝင်များ​ြဖစ်​ေသာ တပ်မ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်၊​ ဒုတိယတပ်မ​ေတာ် ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်၊​ ကာကွယ်​ေရး​ဝန်ြကီး​ဌာန ဝန်ြကီး​၊​ ြပည်ထဲ​ေရး​ဝန်ြကီး​ဌာန ဝန်ြကီး​တို့​နှင့်​ ညှိနှိုင်း​ြပီး​ အ​ေရး​ေပါ်အ​ေြခအ​ေနကို အချိန်မီ ထုတ်ြပန်​ေြကညာနိုင်သည်။ ယင်း​သို့​ ထုတ်ြပန်​ေြကညာချက်ကို အမျိုး​သား​ ကာကွယ်​ေရး​နှင့်​ လံုြခံု​ေရး​ေကာင်စီသို့​ အြမန်ဆံုး​တင်ြပ အတည်ြပုချက်ရယူရမည်။

၄၁၃။ ပုဒ်မ ၄၁၂ အရ အ​ေရး​ေပါ်အ​ေြခအ​ေန ​ေြကညာသည့်​ ကိစ္စရပ်တွင် -
(က) အ​ေရး​ေပါ်အ​ေြခအ​ေန​ေြကညာချက် အကျိုး​သက်​ေရာက်သည့်​နယ်​ေြမ​ေဒသ အတွင်း​ မူလအ​ေြခအ​ေနသို့​ အြမန်ြပန်လည်​ေရာက်ရှိ​ေစြခင်း​ငှာ ​ေဒသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့​အစည်း​များ​၊​ ယင်း​အဖွဲ့​အစည်း​ဝင်များ​၊​ နယ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်း​အဖွဲ့​အစည်း​များ​၊​ ယင်း​အဖွဲ့​အစည်း​ဝင်များ​က တည်ဆဲဥပ​ေဒများ​နှင့်​အညီ တာဝန်ထမ်း​ေဆာင်ရာတွင် ထိ​ေရာက်မှုရှိ​ေစရန် တပ်မ​ေတာ်၏အကူအညီကို ရယူ​ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်၊​
( ခ ) နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတသည် လိုအပ်ပါက စစ်အုပ်ချုပ်​ေရး​အမိန့်​တစ်ရပ် ထုတ်ြပန် နိုင်သည်။ ယင်း​စစ်အုပ်ချုပ်​ေရး​အမိန့်​တွင် တပ်မ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ် အား​ အုပ်ချုပ်​ေရး​ဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်​နှင့်​ တာဝန်များ​ကိုလည်း​ေကာင်း​၊​ ရပ်ရွာ ​ေအး​ချမ်း​သာယာ​ေရး​နှင့်​ တရား​ဥပ​ေဒစိုး​မိုး​ေရး​နှင့်​ သက်ဆိုင်သည့်​ တရား​ စီရင်​ေရး​ဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်​နှင့်​ တာဝန်များ​ကိုလည်း​ေကာင်း​ သတ်မှတ်​ေပး​ရ မည်။ တပ်မ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်သည် ယင်း​လုပ်ပိုင်ခွင့်​နှင့်​ တာဝန်များ​ကိုမိမိကိုယ်တိုင် ကျင့်​သံုး​ေဆာင်ရွက်ြခင်း​ သို့​မဟုတ် သင့်​ေလျာ်သည့်​ စစ်ဘက် အာဏာပိုင် တစ်ဦး​ဦး​ကို ကျင့်​သံုး​ေဆာင်ရွက်​ေစြခင်း​ြပုနိုင်သည်။

၄၁၄။ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတသည် ဥပ​ေဒကဲ့​သို့​အာဏာတည်သည့်​ အမိန့်​ထုတ်ြပန်၍ အ​ေရး​ေပါ်အ​ေြခအ​ေန ​ေြကညာသည့်​အခါ -
(က) ယင်း​အမိန့်​တွင် အ​ေရး​ေပါ်အ​ေြခအ​ေန အကျိုး​သက်​ေရာက်သည့်​ နယ်​ေြမ ​ေဒသနှင့်​ အချိန်ကာလတို့​ကို သတ်မှတ်​ေဖာ်ြပရမည်၊​
( ခ ) လိုအပ်ပါက အ​ေရး​ေပါ်အ​ေြခအ​ေန အကျိုး​သက်​ေရာက်သည့်​ နယ်​ေြမ​ေဒသအတွင်း​ေနထိုင်ြက​ေသာ နိုင်ငံသား​များ​၏ မူလအခွင့်​အ​ေရး​တစ်ရပ်ရပ် ကိုြဖစ်​ေစ၊​ တစ်ရပ်ထက်ပို၍ြဖစ်​ေစ လိုအပ်သလို ကန့်​သတ်နိုင်သည် သို့​မဟုတ် ရပ်ဆိုင်း​ထား​နိုင်သည်။

၄၁၅။ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတသည် အ​ေရး​ေပါ်အ​ေြခအ​ေန​ေြကညာ၍ ပုဒ်မ ၄၁၀ နှင့်​ ၄၁၁ အရ အ​ေရး​ယူ​ေဆာင်ရွက်ချက်များ​ကိုလည်း​ေကာင်း​၊​ ပုဒ်မ ၄၁၂ နှင့်​ ၄၁၃ အရ အ​ေရး​ယူ ​ေဆာင်ရွက်ချက်များ​ကို လည်း​ေကာင်း​ ပုဒ်မ ၂၁၂ ( ခ ) ၊​ ( ဂ ) နှင့်​ ( င ) တို့​နှင့်​အညီ ​ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၄၁၆။ ပုဒ်မ ၄၁၅ အရ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတ၏တင်ြပချက်ကို ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ် အစည်း​အ​ေဝး​က အတည်ြပုသည့်​အြပင် အချိန်ကာလ ထပ်မံတိုး​ြမှင့်​သတ်မှတ်လျှင် ထိုဥပ​ေဒကဲ့​သို့​ အာဏာတည်​ေသာအမိန့်​သည် တိုး​ြမှင့်​သတ်မှတ်သည့်​အချိန်ကာလကုန်ဆံုး​သည်အထိ အာဏာတည်ရမည်။

၄၁၇။ နိုင်ငံ​ေတာ်၏အချုပ်အြခာအာဏာကို ဆူပူ​ေသာင်း​ကျန်း​မှု၊​ အြကမ်း​ဖက်မှုနှင့်​ အဓမ္မ နည်း​များ​ြဖင့်​ ရယူရန်​ေဆာင်ရွက်ြခင်း​ သို့​မဟုတ် ြကိုး​ပမ်း​အား​ထုတ်ြခင်း​ေြကာင့်​ ြပည်​ေထာင်စု ြပိုကွဲ​ေစမည့်​၊​ တိုင်း​ရင်း​သား​စည်း​လံုး​ညီညွတ်မှု ြပိုကွဲ​ေစမည့်​ သို့​မဟုတ် အချုပ်အြခာအာဏာ လက်လွတ်ဆံုး​ရှံုး​ေစမည့်​ အ​ေရး​ေပါ်အ​ေြခအ​ေန ​ေပါ်​ေပါက်လျှင် သို့​မဟုတ် ​ေပါ်​ေပါက်ရန် လံု​ေလာက်​ေသာအ​ေြကာင်း​ေတွ့​ရှိလျှင် နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတသည် အမျိုး​သား​ကာကွယ်​ေရး​နှင့်​ လံုြခံု​ေရး​ေကာင်စီနှင့်​ ညှိနှိုင်း​ြပီး​ ဥပ​ေဒကဲ့​သို့​အာဏာတည်သည့်​ အမိန့်​ထုတ်ြပန်၍ အ​ေရး​ေပါ် အ​ေြခအ​ေန ​ေြကညာနိုင်သည်။ ယင်း​အမိန့်​တွင် အ​ေရး​ေပါ်အ​ေြခအ​ေန အကျိုး​သက်​ေရာက် သည့်​နယ်​ေြမသည် နိုင်ငံတစ်ဝန်း​လံုး​ြဖစ်​ေြကာင်း​နှင့်​ အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ချက်သည် အမိန့်​ ထုတ်ြပန်သည့်​ေန့​မှ တစ်နှစ်အထိ ြဖစ်​ေြကာင်း​ေဖာ်ြပရမည်။

၄၁၈။
(က) ပုဒ်မ ၄၁၇ အရ အ​ေရး​ေပါ်အ​ေြခအ​ေန ​ေြကညာသည့်​ကိစ္စရပ်တွင် နိုင်ငံ​ေတာ် သမ္မတသည် နိုင်ငံ​ေတာ်အတွင်း​ မူလအ​ေြခအ​ေနသို့​ အြမန်ြပန်လည်​ေရာက်ရှိ ​ေစြခင်း​ငှာ လိုအပ်သည့်​ အ​ေရး​ယူ​ေဆာင်ရွက်မှုများ​ြပုနိုင်ရန် တပ်မ​ေတာ် ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်အား​ နိုင်ငံ​ေတာ်၏ ဥပ​ေဒြပု​ေရး​၊​ အုပ်ချုပ်​ေရး​နှင့်​ တရား​ စီရင်​ေရး​အာဏာများ​ကို လွှဲအပ်​ေြကာင်း​ ​ေြကညာရမည်။ ယင်း​သို့​ေြကညာ သည့်​ေန့​မှစ၍ လွှတ်​ေတာ်အား​လံုး​နှင့်​ ဦး​စီး​အဖွဲ့​များ​၏ ဥပ​ေဒြပု​ေရး​ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း​များ​ကို ရပ်ဆိုင်း​ထား​သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ ယင်း​လွှတ်​ေတာ်များ​၏
သက်တမ်း​ကုန်ဆံုး​သည့်​အခါ သက်ဆိုင်ရာလွှတ်​ေတာ်များ​သည် အလိုအ​ေလျာက် ဖျက်သိမ်း​ြပီး​ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်၊​
( ခ ) ထိုသို့​တပ်မ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်အား​ နိုင်ငံ​ေတာ်၏အာဏာကို လွှဲအပ် ​ေဆာင်ရွက်​ေစသည့်​ေန့​ရက်မှစ၍ ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒတွင် မည်သို့​ပင် ြပဋ္ဌာန်း​ပါရှိ​ေစကာမူ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတနှင့်​ ဒုတိယသမ္မတများ​မှအပ ဖွဲ့​စည်း​ပံု အ​ေြခခံဥပ​ေဒနှင့်​အညီ သက်ဆိုင်ရာလွှတ်​ေတာ်များ​၏ သ​ေဘာတူညီချက်ြဖင့်​ခန့်​အပ်တာဝန်​ေပး​ထား​ေသာ အဖွဲ့​အစည်း​ဝင်များ​၊​ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်​ရတိုင်း​
ဦး​စီး​အဖွဲ့​ သို့​မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်​ရ​ေဒသ ဦး​စီး​အဖွဲ့​ဝင်များ​အား​ တာဝန်မှရပ်စဲြပီး​ ြဖစ်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်။

၄၁၉။ နိုင်ငံ​ေတာ်အာဏာလွှဲအပ်ြခင်း​ခံရသည့်​ တပ်မ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်သည် ဥပ​ေဒြပု​ေရး​အာဏာ၊​ အုပ်ချုပ်​ေရး​အာဏာနှင့်​ တရား​စီရင်​ေရး​အာဏာတို့​ကို ကျင့်​သံုး​ေဆာင်ရွက်ခွင့်​ရှိသည်။ တပ်မ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်သည် ဥပ​ေဒြပု​ေရး​အာဏာကို မိမိကိုယ်တိုင်ြဖစ်​ေစ၊​မိမိကိုယ်တိုင်ပါဝင်သည့်​ အဖွဲ့​အစည်း​တစ်ရပ် ဖွဲ့​စည်း​၍ြဖစ်​ေစ ကျင့်​သံုး​ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ အုပ်ချုပ်​ေရး​အာဏာနှင့်​ တရား​စီရင်​ေရး​အာဏာများ​ကို သင့်​ေလျာ်သည့်​ အဖွဲ့​အစည်း​ တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖွဲ့​စည်း​၍ြဖစ်​ေစ၊​ သင့်​ေလျာ်သည့်​ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး​ဦး​အား​ြဖစ်​ေစ လွှဲအပ်ကျင့်​သံုး​​ေဆာင်ရွက်​ေစနိုင်သည်။

၄၂၀။ တပ်မ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်သည် အ​ေရး​ေပါ်အ​ေြခအ​ေန ​ေြကညာထား​စဉ် ကာလအတွင်း​ လိုအပ်သည့်​နယ်​ေြမ​ေဒသတွင် နိုင်ငံသား​များ​၏ မူလအခွင့်​အ​ေရး​တစ်ရပ်ရပ်ကို ြဖစ်​ေစ၊​ တစ်ရပ်ထက်ပို၍ြဖစ်​ေစ လိုအပ်သလိုကန့်​သတ်နိုင်သည် သို့​မဟုတ် ရပ်ဆိုင်း​ထား​ နိုင်သည်။

၄၂၁။ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတသည် -
(က) ပုဒ်မ ၄၁၇ နှင့်​ ၄၁၈ အရ အ​ေရး​ေပါ်အ​ေြခအ​ေန​ေြကညာ၍ တပ်မ​ေတာ် ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်အား​ နိုင်ငံ​ေတာ်အာဏာ လွှဲအပ်​ေဆာင်ရွက်​ေစသည့်​ ကိစ္စကို ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ် ပံုမှန်အစည်း​အ​ေဝး​ ကျင်း​ပချိန်ြဖစ်လျှင်ယင်း​အစည်း​အ​ေဝး​သို့​ြဖစ်​ေစ၊​ ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ် ပံုမှန်အစည်း​အ​ေဝး​ ကျင်း​ပချိန်မဟုတ်လျှင် ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ် အ​ေရး​ေပါ်အစည်း​အ​ေဝး​ ​ေခါ်ယူ​ေစ၍ြဖစ်​ေစ အစီရင်ခံတင်ြပရမည်၊​
(ခ) တပ်မ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်က ¤င်း​အား​ေပး​အပ်ထား​သည့်​တာဝန်ကိုြပီး​ေြမာက်​ေအာင် ​ေဆာင်ရွက်ြခင်း​မြပုနိုင်​ေသး​သြဖင့်​ သတ်မှတ်အချိန်ကာလ တိုး​ြမှင့်​ေပး​ရန် အကျိုး​အ​ေြကာင်း​ေဖာ်ြပလျက် တင်ြပလာပါက အမျိုး​သား​ ကာကွယ်​ေရး​နှင့်​ လံုြခံု​ေရး​ေကာင်စီနှင့်​ ညှိနှိုင်း​ြပီး​ သာမန်အား​ြဖင့်​ တစ်ြကိမ်လျှင် ​ေြခာက်လအထိ နှစ်ြကိမ်တိုး​ြမှင့်​ေပး​နိုင်သည်။ ယင်း​သို့​ တိုး​ြမှင့်​ေပး​သည့်​ကိစ္စကို ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ် အ​ေရး​ေပါ်အစည်း​အ​ေဝး​ ​ေခါ်ယူ​ေစ၍ အစီရင်ခံ တင်ြပရမည်။

၄၂၂။ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတသည် တပ်မ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်က ¤င်း​အား​ေပး​အပ်ထား​ သည့်​တာဝန်ကို ြပီး​ေြမာက်​ေအာင်​ေဆာင်ရွက်ြပီး​စီး​ေြကာင်း​ တင်ြပလာသည့်​အခါ ြပည်​ေထာင်စု လွှတ်​ေတာ် သက်တမ်း​မကုန်ဆံုး​ေသး​ပါက ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ် အ​ေရး​ေပါ်အစည်း​အ​ေဝး​ ​ေခါ်ယူ​ေစ၍ အစီရင်ခံတင်ြပြပီး​သည့်​ေန့​မှစ၍ြဖစ်​ေစ၊​ ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ်သက်တမ်း​ ကုန်ဆံုး​ြပီး​ြဖစ်ပါက တပ်မ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်ထံမှ တင်ြပချက်လက်ခံရရှိသည့်​ ​ေန့​မှစ၍ ြဖစ်​ေစ ပုဒ်မ ၄၁၈ အရ တပ်မ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်အား​ နိုင်ငံ​ေတာ်အာဏာ လွှဲအပ် ​ေဆာင်ရွက်​ေစခဲ့​သည့်​အမိန့်​ကို အမျိုး​သား​ကာကွယ်​ေရး​နှင့်​လံုြခံု​ေရး​ေကာင်စီနှင့်​ညှိနှိုင်း​ြပီး​ ပယ်ဖျက်​ေြကာင်း​ ​ေြကညာရမည်။

၄၂၃။ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတသည် ပုဒ်မ ၄၂၂ အရ တပ်မ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်ထံမှ အစီရင်ခံစာကို ရရှိသည့်​အခါ ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ်သက်တမ်း​ မကုန်ဆံုး​ေသး​ပါက လွှတ်​ေတာ် အား​လံုး​နှင့်​ ဦး​စီး​အဖွဲ့​များ​၏ ဥပ​ေဒြပု​ေရး​ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း​များ​အား​ ယာယီရပ်ဆိုင်း​ထား​ြခင်း​ကို ပယ်ဖျက်ရမည်။ ထို့​ေနာက် ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒပါ အုပ်ချုပ်​ေရး​နှင့်​ တရား​စီရင်​ေရး​ဆိုင်ရာ အဖွဲ့​အစည်း​အသစ်များ​ကို ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒနှင့်​အညီ ဖွဲ့​စည်း​ တာဝန်​ေပး​အပ်ရမည်။ ယင်း​အဖွဲ့​အစည်း​များ​သည် ကျန်ရှိ​ေသာ လွှတ်​ေတာ်သက်တမ်း​ အတွက်သာ တာဝန်ထမ်း​ေဆာင်ရမည်။

၄၂၄။ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတနှင့်​ ဒုတိယသမ္မတများ​သည်လည်း​ေကာင်း​၊​ ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်​ အမျိုး​သား​လွှတ်​ တာ်ဥက္ကဋ္ဌ တို့​သည်လည်း​ေကာင်း​ ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ် သက်တမ်း​ ကုန်ဆံုး​ေစကာမူ ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒနှင့်​အညီ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတအသစ်နှင့်​ ဒုတိယသမ္မတ အသစ်တို့​ကိုလည်း​ေကာင်း​၊​ ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ဥက္ကဋ္ဌအသစ်နှင့်​ အမျိုး​သား​လွှတ်​ေတာ်ဥက္ကဋ္ဌ အသစ်တို့​ကိုလည်း​ေကာင်း​ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြပီး​သည်အထိ ဆက်လက်တည်ရှိသည်။

၄၂၅။ အမျိုး​သား​ကာကွယ်​ေရး​နှင့်​လံုြခံု​ေရး​ေကာင်စီသည် ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ် သက်တမ်း​ကုန်ဆံုး​သွား​ချိန်တွင် တပ်မ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်က ¤င်း​အား​ေပး​အပ် ထား​သည့်​တာဝန်ကို ြပီး​ေြမာက်​ေအာင်​ေဆာင်ရွက်ြခင်း​မြပုနိုင်​ေသး​သြဖင့်​ သတ်မှတ်အချိန် ကာလ တိုး​ြမှင့်​ေပး​ရန် အကျိုး​အ​ေြကာင်း​ေဖာ်ြပလျက် တင်ြပလာပါက သာမန်အား​ြဖင့်​ တစ်ြကိမ်လျှင် ​ေြခာက်လအထိ နှစ်ြကိမ်တိုး​ြမှင့်​ေပး​နိုင်သည်။

၄၂၆။ အမျိုး​သား​ကာကွယ်​ေရး​နှင့်​လံုြခံု​ေရး​ေကာင်စီသည် နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတက ပုဒ်မ ၄၁၇ နှင့်​ ၄၁၈ အရ အ​ေရး​ေပါ်အ​ေြခအ​ေန​ေြကညာ၍ တပ်မ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်အား​ နိုင်ငံ​ေတာ်အာဏာကို လွှဲအပ်​ေဆာင်ရွက်​ေစသည့်​ကိစ္စနှင့်​စပ်လျဉ်း​၍ တပ်မ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​ ဦး​စီး​ချုပ်က ¤င်း​အား​ေပး​အပ်ထား​သည့်​ တာဝန်ြပီး​ေြမာက်​ေအာင် ​ေဆာင်ရွက်ြပီး​ေြကာင်း​ တင်ြပသည့်​အစီရင်ခံစာကို လက်ခံရရှိသည့်​အခါ ပုဒ်မ ၄၁၈ အရ တပ်မ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​ ဦး​စီး​ချုပ်အား​ နိုင်ငံ​ေတာ်အာဏာ လွှဲအပ်​ေဆာင်ရွက်​ေစခဲ့​သည့်​အမိန့်​ကို ပယ်ဖျက်​ေြကာင်း​ ​ေြကညာရမည်။

၄၂၇။ အမျိုး​သား​ကာကွယ်​ေရး​နှင့်​လံုြခံု​ေရး​ေကာင်စီသည် -
(က) ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒနှင့်​အညီ လွှတ်​ေတာ်များ​ဖွဲ့​စည်း​ြခင်း​ မြပုနိုင်​ေသး​မီ ဥပ​ေဒ ြပု​ေရး​၊​ အုပ်ချုပ်​ေရး​နှင့်​ တရား​စီရင်​ေရး​အာဏာတို့​ကို ကျင့်​သံုး​ ​ေဆာင်ရွက်သည်၊​
( ခ ) ဤဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒပါ ြပဋ္ဌာန်း​ချက်များ​နှင့်​အညီ နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတ အသစ် ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြပီး​ ြပည်​ေထာင်စုအဆင့်​ အာဏာပိုင် အဖွဲ့​အစည်း​များ​ကို ဖွဲ့​စည်း​ြပီး​သည့်​အချိန်ထိ နိုင်ငံ​ေတာ်အာဏာကို ကျင့်​သံုး​ ​ေဆာင်ရွက်ခွင့်​ရှိသည်။ ထိုသို့​ကျင့်​သံုး​ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဥပ​ေဒြပု​ေရး​အာဏာ ကို ကိုယ်တိုင်ကျင့်​သံုး​ေဆာင်ရွက်ရမည်။ အုပ်ချုပ်​ေရး​အာဏာနှင့်​ တရား​စီရင်​ေရး​အာဏာများ​ကို ြပည်​ေထာင်စုအဆင့်​၊​ တိုင်း​ေဒသြကီး​ သို့​မဟုတ် ြပည်နယ်အဆင့်​နှင့်​ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်​ရ စီရင်စုအဆင့်​များ​အတွက် သင့်​ေလျာ် သည့်​ အဖွဲ့​အစည်း​များ​ ဖွဲ့​စည်း​၍ြဖစ်​ေစ၊​ သင့်​ေလျာ်သည့်​ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး​ဦး​အား​ြဖစ်​ေစ လွှဲအပ်ကျင့်​သံုး​ ​ေဆာင်ရွက်​ေစနိုင်သည်။

၄၂၈။ အမျိုး​သား​ကာကွယ်​ေရး​နှင့်​ လံုြခံု​ေရး​ေကာင်စီသည် ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒပါ အဆင့်​ ဆင့်​ေသာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့​အစည်း​များ​၊​ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်​ရတိုင်း​ ဦး​စီး​အဖွဲ့​ သို့​မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်​ရ​ေဒသ ဦး​စီး​အဖွဲ့​များ​နှင့်​ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲ​ေကာ်မရှင်တို့​ကို ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံ ဥပ​ေဒတွင် ြပဋ္ဌာန်း​ထား​ေသာ သက်ဆိုင်ရာအရည်အချင်း​နှင့်​ ညီညွတ်သည့်​ပုဂ္ဂိုလ်များ​ြဖင့်​ ဖွဲ့​စည်း​တာဝန်​ေပး​အပ်ရမည်။

၄၂၉။ အမျိုး​သား​ကာကွယ်​ေရး​နှင့်​ လံုြခံု​ေရး​ေကာင်စီသည် ပုဒ်မ ၄၂၆ အရ အမိန့်​ကို ပယ်ဖျက်​ေြကာင်း​ ​ေြကညာသည့်​ေန့​မှစ၍ ​ေြခာက်လအတွင်း​ ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒပါ ြပဋ္ဌာန်း​ ချက်များ​နှင့်​အညီ အ​ေထွ​ေထွ​ေရွး​ေကာက်ပွဲ ကျင်း​ပ​ေပး​ရမည်။

၄၃၀။ ပုဒ်မ ၄၂၈ အရ ဖွဲ့​စည်း​ထား​သည့်​အဖွဲ့​အစည်း​များ​သည် အ​ေထွ​ေထွ​ေရွး​ေကာက်ပွဲများ​ ကျင်း​ပြပီး​ ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒနှင့်​အညီ ဖွဲ့​စည်း​သည့်​ ဥပ​ေဒြပု​ေရး​၊​ အုပ်ချုပ်​ေရး​နှင့်​ တရား​ စီရင်​ေရး​ဆိုင်ရာ အဖွဲ့​အစည်း​များ​ ဖွဲ့​စည်း​ြပီး​သည်အထိ မိမိတို့​၏ လုပ်ငန်း​

၄၃၁။ အမျိုး​သား​ကာကွယ်​ေရး​နှင့်​လံုြခံု​ေရး​ေကာင်စီသည် နိုင်ငံ​ေတာ်အာဏာကို ကျင့်​သံုး​ရာတွင် နိုင်ငံ​ေတာ်သမ္မတအမည်ြဖင့်​ ​ေဖာ်ြပ​ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၄၃၂။ အ​ေရး​ေပါ်အ​ေြခအ​ေန ထုတ်ြပန်​ေြကညာထား​စဉ် ကာလအတွင်း​တွင် နိုင်ငံ​ေတာ် သမ္မတကိုယ်စား​ြဖစ်​ေစ၊​ တပ်မ​ေတာ်ကာကွယ်​ေရး​ဦး​စီး​ချုပ်က နိုင်ငံ​ေတာ်အာဏာကို ကျင့်​သံုး​ေနသည့်​ ကာလအတွင်း​ြဖစ်​ေစ၊​ အမျိုး​သား​ကာကွယ်​ေရး​နှင့်​ လံုြခံု​ေရး​ေကာင်စီက နိုင်ငံ​ေတာ်အာဏာကို ကျင့်​သံုး​ေနသည့်​ ကာလအတွင်း​ြဖစ်​ေစ လံုြခံု​ေရး​၊​ တည်ြငိမ်​ေရး​၊​ ရပ်ရွာ ​ေအး​ချမ်း​သာယာ​ေရး​နှင့်​ တရား​ဥပ​ေဒစိုး​မိုး​ေရး​တို့​ကို မူလအ​ေြခအ​ေနသို့​ အြမန်ြပန်လည် ​ေရာက်ရှိ​ေစြခင်း​ငှာ လိုအပ်သည့်​ အ​ေရး​ယူ​ေဆာင်ရွက်မှုြပုနိုင်ရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်​နှင့်​တာဝန်များ​ ​ေပး​အပ်ြခင်း​ခံရသည့်​ အာဏာပိုင်အဖွဲ့​အစည်း​တစ်ရပ်ရပ်၊​ ယင်း​အဖွဲ့​အစည်း​ဝင်တစ်ဦး​ဦး​၊​ နယ်ဘက်ဝန်ထမ်း​ အဖွဲ့​အစည်း​တစ်ရပ်ရပ်၊​ ယင်း​အဖွဲ့​အစည်း​ဝင်တစ်ဦး​ဦး​၊​ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့​အစည်း​တစ်ရပ်ရပ်၊​ ယင်း​အဖွဲ့​အစည်း​ဝင် တစ်ဦး​ဦး​၏ တရား​ဝင်​ေဆာင်ရွက်ချက်များ​သည် အတည်ြဖစ်​ေစရမည်။ ယင်း​တရား​ဝင် ​ေဆာင်ရွက်ချက်များ​အ​ေပါ် အ​ေြကာင်း​ြပုလျက် တရား​စွဲဆိုခွင့်​မရှိ​ေစရ။

Chapter XII. AMENDMENT OF THE CONSTITUTION

433. Any provision of this Constitution may be amended in the manner herein after provided :
(a) the proposal to amend the Constitution shall be submitted in the form of a Bill;
(b) the Bill to amend the Constitution shall not contain other proposals.

434. The Bill to amend the Constitution shall be submitted to the Pyidaungsu Hluttaw.

435. If twenty percent of the total number of the Pyidaungsu Hluttaw representatives submit the Bill to amend the Constitution, it shall be considered by the Pyidaungsu Hluttaw.

436.
(a) If it is necessary to amend the provisions of Sections 1 to 48 in Chapter I, Sections 49 to 56 in Chapter II, Sections 59 and 60 in Chapter III, Sections 74, 109, 141 and 161 in Chapter IV, Sections 200, 201, 248 and 276 in Chapter V, Sections 293, 294, 305, 314 and 320 in Chapter VI, Sections 410 to 432 in Chapter XI and Sections 436 in Chapter XII of this Constitution, it shall be amended with the prior approval of more than seventy-five percent of all the representatives of the Pyidaungsu Hluttaw, after which in a nation-wide referendum only with the votes of more than half of those who are eligible to vote.
(b) Provisions other than those mentioned in Sub-Section (a) shall be amended only by a vote of more than seventy-five percent of all the representatives of the Pyidaungsu Hluttaw.

အခန်း​(၁၂) ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒြပင်ဆင်ြခင်း​

၄၃၃။ ဤဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒပါ ြပဋ္ဌာန်း​ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုြပင်ဆင်လိုပါက ​ေအာက်​ေဖာ်ြပ ပါ သတ်မှတ်ထား​ေသာနည်း​လမ်း​အတိုင်း​ ​ေဆာင်ရွက်ရမည် –
(က) ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒကိုြပင်ဆင်ရန် တင်သွင်း​ေသာအဆိုကို ဥပ​ေဒ မူြကမ်း​အြဖစ်ြဖင့်​ တင်သွင်း​ရမည်၊​
( ခ ) ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒကိုြပင်ဆင်ရန် အဆိုတင်သွင်း​ေသာ ဥပ​ေဒမူြကမ်း​တွင် အြခား​အဆိုများ​ မပါရှိ​ေစရ။

၄၃၄။ ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒကိုြပင်ဆင်ရန် ဥပ​ေဒမူြကမ်း​ကို ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ်တွင် တင်သွင်း​ရမည်။

၄၃၅။ ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒကိုြပင်ဆင်ရန် ဥပ​ေဒမူြကမ်း​ကို ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ်ရှိ လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ် စုစု​ေပါင်း​၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း​က တင်ြပလာလျှင် အဆိုပါြပင်ဆင်ချက် ဥပ​ေဒမူြကမ်း​ကို ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ်က လက်ခံ​ေဆွး​ေနွး​ရမည်။

၄၃၆။ (က) ဤဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒ၏
အခန်း​(၁) ပုဒ်မ ၁ မှ ၄၈ ထိ၊​ အခန်း​(၂) ပုဒ်မ ၄၉ မှ ၅၆ ထိ၊​ အခန်း​(၃) ပုဒ်မ ၅၉၊​ ၆၀၊​ အခန်း​(၄) ပုဒ်မ ၇၄၊​ ၁၀၉၊​ ၁၄၁၊​ ၁၆၁၊​ အခန်း​(၅) ပုဒ်မ ၂၀၀၊​ ၂၀၁၊​ ၂၄၈၊​ ၂၇၆၊​ အခန်း​(၆) ပုဒ်မ ၂၉၃၊​ ၂၉၄၊​ ၃၀၅၊​ ၃၁၄၊​ ၃၂၀၊​ အခန်း​(၁၁) ပုဒ်မ ၄၁၀ မှ ၄၃၂ ထိ၊​ အခန်း​(၁၂) ပုဒ်မ ၄၃၆ တို့​ရှိ ြပဋ္ဌာန်း​ချက်များ​ကို ြပင်ဆင်လိုလျှင် ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ် ကိုယ်စား​လှယ် အား​လံုး​၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း​ေကျာ်က ြပင်ဆင်ရန် သ​ေဘာတူလက်ခံြပီး​ေနာက် ြပည်လံုး​ကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်း​ပ၍ ဆန္ဒမဲ ​ေပး​ပိုင်ခွင့်​ရှိသူအား​လံုး​၏ ထက်ဝက်​ေကျာ်ဆန္ဒမဲြဖင့်​သာ ြပင်ဆင်ရမည်၊​

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) တွင်​ေဖာ်ြပထား​သည့်​ ြပဋ္ဌာန်း​ချက်များ​မှအပ အြခား​ြပဋ္ဌာန်း​ချက် များ​ကို ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ် ကိုယ်စား​လှယ်အား​လံုး​၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း​ ​ေကျာ် ​ေထာက်ခံဆန္ဒမဲြဖင့်​သာ ြပင်ဆင်ရမည်။

Chapter XIII. State Flag, State Seal, National Anthem and Capital

437. (a) The State Flag shall be as shown below :

(b) Law shall be promulgated concerning the State Flag.

438. (a) The State Seal shall be as shown below :

(b) Law shall be promulgated concerning the State Seal.

439.
(a) The present National Anthem shall be prescribed as the National Anthem.

The National Anthem
Till the end of the world, Myanmar!,
Since she is the true inheritance from our forefathers, we love and value her.
We will fight and give our lives for the union
This is the country and land of our own
For her prosperity, we will responsibly shoulder the task,
Standing as one in duty to our precious land.
English translation by http://www.nationalanthems.info/mm.htm

(b) Law shall be promulgated concerning the National Anthem.

440. The Capital of the Republic of the Union of Myanmar is Nay Pyi Taw.

အခန်း​ ( ၁၃ ) နိုင်ငံ​ေတာ်အလံ၊​ အထိမ်း​အမှတ်တံဆိပ်၊​ သီချင်း​နှင့်​ြမို့​ေတာ်

၄၃၇။ (က) နိုင်ငံ​ေတာ်အလံသည် ​ေအာက်တွင်​ေဖာ်ြပထား​သည့်​အတိုင်း​ြဖစ်သည်၊​( ခ ) နိုင်ငံ​ေတာ်အလံနှင့်​ စပ်လျဉ်း​၍ ဥပ​ေဒြပဋ္ဌာန်း​ရမည်။

၄၃၈။
(က) နိုင်ငံ​ေတာ်အထိမ်း​အမှတ်တံဆိပ်သည် ​ေအာက်ပါအတိုင်း​ြဖစ်သည်။


( ခ ) နိုင်ငံ​ေတာ်အထိမ်း​အမှတ်တံဆိပ်နှင့်​ စပ်လျဉ်း​၍ ဥပ​ေဒြပဋ္ဌာန်း​ရမည်။

၄၃၉။ (က) နိုင်ငံ​ေတာ်သီချင်း​အြဖစ် ​ေအာက်​ေဖာ်ြပပါ လက်ရှိ နိုင်ငံ​ေတာ်သီချင်း​ကို သတ်မှတ်သည်၊​

နိုင်ငံ​ေတာ်သီချင်း​

တရား​မျှတ-လွတ်လပ်ြခင်း​နဲ့​မ​ေသွ- တို့​ြပည်-တို့​ေြမ-
များ​လူခပ်သိမ်း​-ြငိမ်း​ချမ်း​ေစဖို့​- ခွင့်​တူညီမျှ-ဝါဒြဖူစင်တဲ့​ြပည်- တို့​ြပည်-တို့​ေြမ-
ြပည်​ေထာင်စုအ​ေမွ-အြမဲတည်တံ့​ေစ- အဓိဋ္ဌာန်ြပု​ေပ-ထိန်း​သိမ်း​စို့​ေလ။
(ကမ္ဘာမ​ေကျ-ြမန်မာြပည်- တို့​ဘိုး​ဘွား​အ​ေမွစစ်မို့​-ချစ်ြမတ်နိုး​ေပ)၂
ြပည်​ေထာင်စုကို-အသက်​ေပး​လို့​-တို့​ကာကွယ်မ​ေလ။
ဒါတို့​ြပည်-ဒါတို့​ေြမ-တို့​ပိုင်နက်​ေြမ။
တို့​ြပည်-တို့​ေြမ-အကျိုး​ကို ညီညာစွာ-တို့​တစ်​ေတွ ထမ်း​ေဆာင်ပါစို့​ေလ-တို့​တာဝန်​ေပ အဖိုး​တန်​ေြမ။

( ခ ) နိုင်ငံ​ေတာ်သီချင်း​နှင့်​ စပ်လျဉ်း​၍ ဥပ​ေဒြပဋ္ဌာန်း​ရမည်။

၄၄၀။ ​ေနြပည်​ေတာ်သည် နိုင်ငံ​ေတာ်၏ ြမို့​ေတာ် ြဖစ်သည်